dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Od roku szkolnego 2004/2005, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), wprowadzono system stypendialny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegiów.
Uchwałą Nr XXIII/131/05 Rady Miasta Kolno z dnia 24 lutego 2005 r. wprowadzono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 57, poz. 761).
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zgodnie z zapisami ustawowymi, można składać:
1) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych –
od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
2) dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie/słuchacze znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie), w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 stypendium szkolne,
 zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) - obecnie 51,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - obecnie 128 zł. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powody zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 320 zł.
Formy udzielania stypendium szkolnego:
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium Burmistrza Miasta Kolno

Rada Miasta Kolno uchwałą Nr XX/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 163, poz. 1594) ustanowiła stypendia Burmistrza Miasta Kolno. Załącznik do niniejszej uchwały określa warunki, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno. Celem przyznawania stypendium jest nagradzanie szczególnie uzdolnionych uczniów, których zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania, którzy aktywnie działając w dziedzinie naukowej i sportowej, osiągają znaczące sukcesy. Rolą stypendiów jest motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej, które przyczynią się do promocji miasta.
Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Kolno składa się
w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
Stypendium może być przyznane uczniowi, który:
1. jest uczniem kolneńskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej,
2. jest laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów, przeglądów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Uroczystość wręczenia uczniom aktów przyznających stypendia odbywa się podczas inauguracji roku szkolnego.

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30