dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
Lokalne okienko przedsiębiorczości

„Uproszczona rejestracja oraz informacje dla przedsiębiorców o wszystkich obowiązkach związanych z podjęciem działalności gospodarczej”

Rejestracja osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą dokonuje się
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20 pokój Nr 14 parter w godzinach pracy urzędu 730 - 1530, informacje telefoniczne pod nr (86) 278 21 33 w. 54.

SPRAWY   AKTUALNE

W celu dostosowania określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności  „PKD 2007”, przedsiębiorcy którzy nie dokonali przeklasyfikowania wpisów w ewidencji działalności gospodarczej proszeni są do osobistego zgłoszenie się w Urzędzie Miasta (pokój Nr 14) w celu dokonania tych zmian. Do dokonania zgłoszenia zmiany będą potrzebne następujące dokumenty: dowód osobisty, numer NIP, REGON i rachunku bankowego firmy (o ile taki posiada).

 

 

I. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

II. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999r – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z póź. zmianami) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r – O swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U, z 2004r Nr 173, poz.1807 ze zm.) przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji gospodarczej
III.

 

WŁAŚCIWĄ DLA DOKONANIA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST GMINA WŁAŚCIWA ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZEDSIĘBIORCY (stałego pobytu)


IV. Zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie złożonego wniosku

ZGŁOSZENIE WPISU JEST WOLNE OD OPŁATY


Zgłoszenie wpisu winno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy (które to musi zawierać imię i nazwisko, można również wprowadzić „pseudonim firmy”)
- numer ewidencyjny PESEL
- NIP
- oznaczenie miejsca zamieszkania (jest miejscowość w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
- wskazanie adresu zakładu głównego
- przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007) której aktualna wersja jest dostępna na stronie GUS www.stat.gov.pl. pod hasłem REGON)
- wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

V. Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej przedsiębiorca obowiązany jest do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU JEST WOLNE OD OPŁATY


VI. Zgłoszenie zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie złożonego wniosku ( na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

VII. Odmowę wpisu organ ewidencyjny wydaje , gdy:
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

VIII. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności Wolne od opłaty.
Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania działalności składać należy w dniu zaprzestania lub w okresie 14 dni od dnia zaprzestania.

IX. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia w urzędzie na podstawie wniosku EDG-1 do ewidencji działalności gospodarczej jednocześnie wnioskuje o wpis do krajowego rejestru urzędowego REGON

 WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM GUS JEST ODDZIAŁ W ŁOMŻY ul. Senatorska 52B tel. 086 215 4137zgłoszenie identyfikacji lub aktualizacji do naczelnika urzędu skarbowego,

WŁAŚCIWYM JEST NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W  KOLNIE  ul. Wojska Polskiego 20  086 278 3722

oraz zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS

WŁAŚCIWYM ODDZIAŁEM ZUS JEST INSPEKTORAT W ZAMBROWIE ul. Fabryczna 3a tel. 086 271 3339


W przypadku handlu lub produkcji produktów spożywczych wymagane jest zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, właściwego z miejscem wykonywania działalności (dla m. Kolno PPIS w Kolnie ul. Wojska Polskiego 4 tel. 086 278 3191)

X. Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

XI. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mają obowiązek powiadomienia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej , właściwego inspektora pracy.

WŁAŚCIWYM DLA M. KOLNO JEST PAŃSTWOWY INSPEKTOR PRACY  w Łomży ul. Księcia Janusza 1


XII. Zakres organu ewidencyjnego urzędu obejmuje również uzyskanie przez przedsiębiorców zezwoleń i licencji oraz zaświadczeń jak:
- licencja w zakresie transportu drogowego „taksówką”,
- zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych,
- zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,
- zaświadczenie potwierdzające o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (podlega opłacie skarbowej 17 zł).

XIII. Jeżeli przepisy szczegółowe nakładają obowiązek posiadania odpowiednich pozwoleń, zezwoleń, koncesji i licencji wykonywanej działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać takie uprawnienia w stosownych do ich wydawania urzędach.

XIV. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

XV. Rejestrację pozostałych przedsiębiorców (spółki osobowe i spółki osób prawnych) dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

WŁAŚCIWYM DLA M. KOLNO JEST SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY  XII Wydział KRS w Białymstoku ul. Ciepła 3


XVI. Obowiązujące podstawy prawne:
- art. 7-7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178).
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r O swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173).
- ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r O krajowym rejestrze sądowym (Dz. U. Nr 129, poz. 770 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r nr 225 poz. 1635)
- ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
- ustawa z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD), (Dz. U. z 2009r, Nr 251, poz. 1885)
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30