dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu
ul. M. Konopnickiej 4
18–500 Kolno
tel. (086) 278 23 33; (86) 278 21 22
fax (86) 278 21 33
e-mail: kokis@kolno.home.pl
http://kokis.kolno.home.pl
Dział Kultury / zajęcia kulturalne tel. (86) 278 21 22
Dział Sportu / zajęcia sportowe (obiekty sportowe) tel. (86) 474 04 22

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, zgodnie z brzmieniem swojego statutu, działa jako samorządowa instytucja kultury miasta Kolno, dla której prowadzenie działalności
w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji jest podstawowym celem statutowym.
KOKiS rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009 roku, kontynuując ponad 40-letnią tradycję Kolneńskiego Domu Kultury.

KOKiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej, do których należy m.in. :
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,
- przygotowanie ich do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
- udostępnianie bazy na działalność sportowo- rekreacyjną,
- administrowanie budynkiem, w którym znajduje sie siedziba KOKiS, stadionem miejskim, basenem krytym i halą sportową,
- utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
-- organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,
- organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych.

Zadania te KOKiS wypełnia w szczególności poprzez:
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kultywowania folkloru,
- organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
- prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- organizowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej i sportowej,
- organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o charakterze masowym i środowiskowym,
- współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
- promowanie miasta Kolno,
- prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu,
- wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie Miasta,
- wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty (w tym szczególnie instytucje kultury i sportu) poza granicami Miasta,
- administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
- zagospodarowanie urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych
i wypoczynkowych,
- współpracę z innymi organizatorami działalności sportowej, rekreacyjnej
i turystycznej,
- współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,
- wynajem obiektów, lokali, urządzeń, sprzętu sportowego i turystycznego,
- działalność hotelarsko-noclegową w oparciu o posiadaną bazę,
- działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Celem ww. działań podejmowanych przez KOKiS jest:
- podnoszenie poziomu kulturalnego miejscowej społeczności,
- zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa,
- kształtowanie wzorców kulturalnego i prozdrowotnego spędzania czasu,
- kształtowanie demokratycznych postaw społecznych.

KOKiS może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania dodatkowe, a w szczególności:
- organizować spektakle teatralne, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek
i dzieł sztuki,
- organizować naukę języków obcych,
- organizować imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne,
- prowadzić działalność wydawniczą,
- organizować usługi filmowe, fotograficzne i plastyczne,
- prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,
- realizować imprezy okolicznościowe,
- gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych
z dziedzictwem kulturowym regionu,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrz Miasta, po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich środków finansowych,
- świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie – prowadzić własną działalność gospodarczą.

drukujdrukuj

autor: M Bajorek
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30