dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
UCHWAŁA Nr XXXVII/187/09
Rady Miasta Kolno
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r., nr 52, poz. 420 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r., Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Kolno:
 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie – 600 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 900 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 100 zł
 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach )
Stawka podatku ( w złotych )
 
 
Nie mniej niż
 
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
1 100
1 300
13
14
1 400
1 600
14
15
1 700
1 900
15
 
2 000
2 100
Trzy osie
12
17
1 490
1 850
17
19
1 620
2 140
19
21
1 850
2 160
21
23
2 070
2 165
23
25
2 170
2 180
25
 
2 190
2 200
Cztery osie i więcej
12
25
2 250
2 300
25
27
2 340
2 350
27
29
2 390
2 450
29
31
2 490
2 500
31
 
2 490
2 500
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton – 1 500 zł.
 
 4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
 
Stawka podatku ( w złotych )
 
 
Nie mniej niż
 
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
800
1 060
18
25
1 060
1 700
25
31
1 800
1 910
31
 
1 920
1 960
Trzy osie i więcej
12
40
1 850
1 930
40
 
2 140
2 580
 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1 200 zł,
 
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w poniższej tabeli:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )
 
Stawka podatku ( w złotych )
 
 
Nie mniej niż
 
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
400
550
18
25
450
600
25
 
850
1 200
Dwie osie
12
28
900
1 180
28
33
950
1 200
33
38
1 250
1 530
38
 
1 550
1 860
Trzy osie i więcej
12
38
1 100
1 530
38
 
1 550
1 750
 
 
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 1 450 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 850 zł.
 
§ 2. Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.
 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/73/07 Rady Miasta Kolno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 267, poz. 2876).
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
 

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Staszkiewicz

drukujdrukuj

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30