dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana


UCHWAŁA NR XLIX/226/10
RADY MIASTA KOLNO
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miasta uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Kolno:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,76 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,10 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,20 od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 6,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty miejskich placówek kultury i sportu.

        2. Zwolnienia przewidziane w ust. 1 dotyczą gruntów, budynków i budowli zajmowanych na cele własne.


§ 3. Wpłaty podatku należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno.


§ 4. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVII/186/09 Rady Miasta Kolno z dnia 26 listopada 2009r. sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 237, poz. 2903).


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Staszkiewicz

drukujdrukuj

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30