dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Jesteś na:
XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, iż zwołałem XVIII zwyczajną sesję Rady Miasta na dzień 25 listopada 2016 r. (piątek).
Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Miastem Łomża w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia
  pn. „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno
  oraz wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno prawem zabudowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym zaliczonym
  do sektora finansów publicznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  na 2017 rok.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Kolno w roku szkolnym 2015/2016. Informacja
  nt. wyników z egzaminów szkolnych.
 14. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za III kwartał 2016 r.
 16. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kolno.
 1. zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta;
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 3. przeprowadzenie głosowania (tajnego);
 4. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                                                    Mieczysław Śniadach

              

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Całość Rozporządzenia w pliku poniżej.

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30