dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
Invest in Poland
Jan Paweł II

 

Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie wraz z wyposażeniem dydaktycznym i adaptacją niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby edukacji przedszkolnej.

 

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa 6: Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie 6.1.: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.


Termin realizacji: 25.02.2010 r. do 15.12.2010 r.
Wartość inwestycji: 752 586,57 zł
Wartość dofinansowania: 394 175,21 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększy się jego powierzchnia użytkowa oraz uzyska wyposażenie dydaktyczne niezbędne dla funkcjonowania placówki (tj. programy multimedialne oraz wyposażenie nowej Sali dydaktycznej i Sali polisensorycznej). Celem projektu jest poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym, poprzez remont i wyposażenie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym z terenów wiejskich oraz poprawa warunków i jakości nauczania.

Oprócz korzyści społeczno- ekonomicznych jakie generuje niniejszy projekt, można wyróżnić również inne korzyści dla których trudne jest oszacowanie wartości pieniężnych z nimi związanych:
- podniesienie standardu świadczonych usług społecznych,
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich.

Przedmiotem projektu jest remont oraz przebudowa pomieszczeń przedszkola poprzez adaptację niewykorzystywanych dotychczas przestrzeni do celów dydaktycznych. Prace remontowe są prowadzone w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze.

Łącznie remontowana powierzchnia obiektu będzie wynosiła 666,14 m² , w tym:
- Piwnica: 116,7 m²
- Parter: 349,24 m²
- I piętro: 200,20 m²

Zakres wyposażenia:
- wyposażenie w programy multimedialne
- wyposażenie nowej sali polisensorycznej
- wyposażenie nowej sali dydaktycznej

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności i jakości kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury oświatowo-edukacyjnej. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności, warunków, i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym poprzez remont i wyposażenie Przedszkola. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę kształcenia. Będzie ona widoczna przed wszystkim poprzez rozwiązanie problemów związanych z brakiem miejsc w obiekcie. Wyremontowanie i przebudowanie wnętrza obiektu pozwoli na zwiększenie liczby podopiecznych oraz poprawę komfortu prowadzenia zajęć . Istotne znaczenie ma fakt zakupu wyposażenia dydaktycznego, który umożliwi wymianę zużytego oraz pozwoli na zakup wyposażenia które do tej pory było ograniczone ze względu na ograniczone środki finansowe.

 

Klatka schodowa - przed remontem...
...i po remoncie.
Toaleta - przed remontem...
... i po remoncie.
Sala dydaktyczna - przed remontem...
... i po remoncie.
Korytarz na parterze - przed remontem...
... i po remoncie
Korytarz na I piętrze - przed remontem...
... i po remoncie.

Dokonane odbiory częściowe i końcowy:

I odbiór częściowy:  28.09.2010 r. - link

II odbiór częściowy: 01.10.2010 r. - link

III odbiór końcowy: 29.10.2010 r. - link

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30