dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana

 

Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych

w miejscowości Górskie gmina Kolno

 

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2.: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 

Termin realizacji: 14.01.2010 r. do 05.11.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 1  005 503,15 zł

Wartość dofinansowania: 849 747,23 zł

 

Cel ogólny projektu:

- poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru Miasta i Gminy Kolno poprzez rekultywację przestarzałego wysypiska odpadów w miejscowości Górskie.

 

Bezpośrednie cele projektu to:

- zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego regionu poprzez inwestycję zmniejszającą negatywne skutki cywilizacji,

- rekultywacja przestarzałego składowiska odpadów,

- poprawa jakości środowiska naturalnego obszaru,

- poprawa warunków społ.-gosp. obszaru,

- wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru oraz rozwój przedsiębiorczości,

- poprawa estetyki obszaru,

- poprawa jakości życia lokalnej społeczności,

- zatrzymanie oraz odwrócenie niekorzystnych tendencji demograficznych.

 

W Gminie Kolno funkcjonowało od 1984 roku składowisko odpadów dla Miasta Kolno i Gminy Kolno w miejscowości Górskie. Podczas badania jego stanu technicznego, przeprowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie stwierdzono wiele uchybień, m.in.:

- niekompletne i w dużym stopniu zniszczone ogrodzenie wysypiska,

- zniszczona brama wjazdowa,

- zdekompletowane oraz zniszczone boksy na surowce wtórne,

- zniszczony budynek stanowiący zaplecze socjalne (brak stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenia),

- całkowicie zdegradowany punkt zlewny wraz z utwardzanym dojazdem i niecką zlewkową,

- las stanowiący zieleń izolacyjną obiektu,

- wypełnienie składowiska do poziomu 93%.

 

Ponadto obiekt nigdy nie był wyposażony w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, takie jak:

- izolację skarp i dna geomembraną,

- brodzik dezynfekcyjny,

- drenaż odsączający,

- zbiornik na ścieki,

- piezometry,

- wagę samochodową.

 

Wysypiska i wylewiska odpadów komunalnych są źródłem zanieczyszczenia otoczenia, zwłaszcza te, które nie spełniają obowiązujących wymogów i standardów w zakresie składowania odpadów. Dlatego też, podjęto decyzję o zamknięciu wysypiska, którego zły stan techniczny stanowił zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jednak samo zamknięcie jest działaniem niewystarczającym – wysypisko wymaga rekultywacj w celu przywrócenia dobrego stanu ekologicznego terenu.

 

Przestarzałe technologicznie składowiska i dzikie wysypiska odpadów to poważne źródło zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby, zatem rekultywacja obszarów zdegradowanych przez składowanie i nielegalne usuwanie odpadów to priorytetowe zadanie z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dla obszaru Gminy Kolno, która jako gmina wiejska przywiązuje szczególną wagę do jakości środowiska naturalnego. Ma ono kluczowe znaczenie dla zachowania możliwości prowadzenia produkcji rolniczej na obszarze. Rekultywacja wysypiska w miejscowości Górskie również w istotny sposób poprawi estetykę trenu, co w powiązaniu z poprawą stanu środowiska naturalnego obszaru korzystnie wpłynie na jakość życia mieszkańców. Duże znaczenie dla poziomu życia mieszkańców będą również miały długofalowe efekty wdrożenia inwestycji: atut obszaru w postaci wysokiej klasy czystości środowiska pozytywnie wpłynie nie tylko na sektor rolnictwa, ale także będzie budować atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną regionu. Rozwój sektora turystycznego pobudzi rozwój gospodarczy, zmniejszy zjawisko bezrobocia wskazując i udostępniając pozarolnicze źródła dochodów. Korzystne tendencje na rynku pracy oraz sprzyjające warunki przyrodnicze będą oddziaływać na wzrost liczby mieszkańców, a więc pozwolą zatrzymać – wręcz odwrócić – negatywne trendy demograficzne.

 

Rezultaty projektu:

- liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu - 1 szt.

- powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów - 1,59 ha

 

Wysypisko przed  i po

2010r. – wysypisko przed rozpoczęciem robót

2011r. -  w trakcie realizacji projektu

2012 – wysypisko po zakończeniu realizacji projektu

W ramach realizacji projektu odbyły się:

 

  1. zajęcia z edukacji ekologicznej w kolneńskich szkołach

 

 

2. edukacyjna wycieczka na wysypisko 16.09.2011r.

 

3. edukacyjna wycieczka na nowoczesne wysypisko i sortownię w Czartorii koło Miastkowa

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30