dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Invest in Poland
Jan Paweł II

 

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie

 

Termin realizacji: 22.10.2010r.- 30.03.2012r.

Wartość inwestycji: 3,7 mln zł

 

Zakres inwestycji:

 • Budowa budynku Sali Gimnastycznej o pow. Użytkowej 1052m2, kubaturze  7946m3
 • Montaż i dostawa wyposażenia Sali Gimnastycznej
 • Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie w miejscu połączeń obiektów
 • Budowa studni chłonnej
 • Rozbiórka budynku gospodarczego
 • Zagospodarowanie terenu

 

Opis planowanego przedsięwzięcia:

Budowa Sali Gimnastycznej o wym. Zewnętrznych 42,3x18,28m połączonej łącznikiem ok. 8x15,9m z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kolnie. Obiekt ten będzie niepodpiwniczony. Konstrukcja- budynek murowany , dach lekki kryty płytami warstwowymi na dźwigarach drewnianych. Łączna długość zespołu 50,32m.

 

Program użytkowy:

 

Na parterze zaprojektowano:

 • Boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówki, tenis i inne
 • Pokój dla nauczyciela wychowania fizycznego
 • Magazyny i pomieszczenia gospodarcze
 • Zespoły szatniowe i łazienkowe
 • Magazyny sportowej

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przy głównym wejściu do budynku Sali gimnastycznej wykonana pochylnia. Planowany jest również zakup schodołazu w celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych na piętro- na widownię.

 

Zaawansowanie inwestycji:

 • Opracowano dokumentacje projektową
 • Uzyskano pozwolenie na budowę
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę Sali gimnastycznej
 • Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w dniu 22.10.2010r. n realizacje zadania z Konsorcjum „BBWW” Sp. Z o.o.; 15-532 ul. Wiewiórcza 66 i „BUDBAUM” S.A. 15-381 Białystok, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B

 

Szkoła dysponuje typowymi klasopracowniami, które w zależności od specyfiki zajęć, jakie się w nich odbywają, są odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne. Szkoła proporcjonalnie do swoich możliwości stara się unowocześniać pomoce dydaktyczne, remontować i odnawiać pomieszczenia, dostosowywać je do obowiązujących standardów. Obecnie obiekt nie dysponuje salą gimnastyczną. Szkoła dąży do bycia jednostką oświatową, zapewniającą wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwa i kultury osobistej uczniów. Działalność pracy szkoły oraz jej ewaluacja dokumentowana jest w dziennikach, protokołach, sprawozdaniach z pracy dydaktyczno- wychowawczo –opiekuńczej. Dzięki właściwie dobranym metodom pracy, bardzo często aktywnym i nowatorskim, skutecznej diagnozie i analizie oczekiwań wszystkich przedmiotów szkoły, prawidłowo realizowanym zadaniom zawartym w planie nadzoru pedagogicznego, uczniowie uzyskują dobre wyniki w nauce. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, przydzielone z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów, a w miarę potrzeby wyrównywanie braków ucznia, którzy mają problemy z niektórymi przedmiotami. Placówka może poszczycić się dużymi osiągnięciami swoich wychowanków, którzy brali udział w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach.

Życie sportowe Miasta tworzą przede wszystkim szkoły i działające w nich kluby sportowe. Na bazę niezbędną do uprawiania sportu składają się 4 sale gimnastyczne ( 2 w szkołach prowadzonych przez Miasto i  2 w szkołach prowadzonych przez powiat kolneński), Stadion Miejski oddany do użytku w 1978r. oraz nowoczesna Kryta Pływalnia i siłownia.

 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w takie priorytety jak:

 • Popularyzacja sportu dla wszystkich
 • Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
 • Aktywność fizyczna społeczeństwa- promuje się aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci młodzież oraz stworzenie im możliwości rozwoju fizycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego programu nauczania
 • Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

 

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1. Poprawa ta będzie najbardziej widoczna w obszarze wychowania fizycznego. Uczniowie placówki będą mieli dostęp do sali gimnastycznej o każdej porze roku. Wzrost lekcji wychowania fizycznego będzie ponadto wynikał z samego utworzenia dodatkowego obiektu sportowego, na którym będzie możliwe prowadzenie zajęć, które dotychczas nie mogły odbywać się na dworze głównie ze względu na pogodę bądź zniszczoną nawierzchnię.

Na jakość edukacji w obrębie placówki szkolnej wpływ mają następujące czynniki:

 • Dobrze wykształcona i przygotowana do pracy z dziećmi kadra nauczycielska
 • Dostęp do wysokiej jakości pomocy dydaktycznych oraz do obiektów sportowych
 • Dostosowana do wszystkich potrzeb infrastruktura sportowa
 • Wysoka estetyka, nowoczesna technologia

 

Analiza obszaru edukacji wykazała, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolnie nie jest wyposażona w podstawową infrastrukturę sportową. Warunkowane to jest tym, iż wyposażenie jej w halę sportową bądź boisko szkolne jest kosztowne. Podstawy programowe wychowania fizycznego ułożone są w taki sposób, aby kształtować  : aktywność, samodzielność oraz dojrzałość, w zależności od wieku uczniów. Należy zatem zachęcać młodzież do uczestnictwa nie tylko w lekcjach wychowania fizycznego, ale i zajęciach uczniowskich klubów sportowych oraz podnosić znaczenie zajęć ruchowych. Sport jest symbolem sprawnego ciała, bystrego umysłu, perfekcji ruchów. Jest również przeciwwagą dla nudy, łączy w sobie elementy rywalizacji i współdziałania, oceny swoich możliwości i porównywania siebie z innymi, jest też wartością wychowawczą, przygotowującą młodzież do dorosłego życia. Kształtowanie omówionych postaw i budowanie pozytywnego stosunku do aktywności ruchowej nie jest jednak możliwe bez w pełni przygotowanego zaplecza sportowego.

 Obiekt będzie jedną z najnowocześniejszych sal gimnastycznych w regionie.  

 

Harmonogram realizacji projektu:

22.10.2010 r. -  podpisanie umowy  z wykonawcą:  BBWW Sp. O.o. z siedzibą w Białymstoku

pierwszy kwartał 2011 r. - rozpoczęcie prac ziemnych i budowlanych

02.2012 r. - zakończenie prac budowlanych

03.2012 r. - wyposażenie sali gimnastycznej

Proszę kliknąć na miniaturkę aby powiększyć zdjęcie.

I odbiór częściowy: 15.04.2011 r. - link

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30