dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 25 listopada 2016 roku Rada Miasta Kolno podjęła nową uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 roku w Mieście Kolno będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

 

 •          zbierane i odbierane w sposób selektywny

gospodarstwo 1 osobowe   16 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   30 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   44 zł,

gospodarstwo 4 osobowe i powyżej 55 zł miesięcznie

 

 •          nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

gospodarstwo 1 osobowe   25 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   45 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   64 zł,

gospodarstwo 4 osobowe i powyżej 77 zł miesięcznie.

 

          Terminy wznoszenia opłat oraz numer konta, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

            W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1.02.2015 r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości  zawiadomienia o wysokości  opłaty obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku przed pierwszym terminem płatności przypadającym na 10 lutego 2017 r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kolno  (pok.nr 11, tel. do kontaktu 86 278 94 32)   w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany .   

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych podpisało kolejną umowę z Miastem Kolno

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o.  w dniu 22.12.2015 r. podpisało kolejną umowę z  Miastem Kolno na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Kolno.  Cały system pozostanie więc praktycznie bez większych zmian.

 

Poniżej w załączniku harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z  nieruchomości zamieszkałych z miasta Kolno,  obowiązujący od 1.01.2016 r. do 31.12.2016r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja oraz niezbędny załącznik do deklaracji w pliku poniżej:

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 1 lutego 2015r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zmianami).

 

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy m.in.:

 1. obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia opłaty z tego tytułu przez wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę nieruchomości (art. 6m ust.1 w związku z art.2 ust 3, ust.3a w/w ustawy);
 2. w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art.6m ust.1c w/w ustawy);
 3. maksymalnej stawki opłat za odpady komunalne – uzależnionej od przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę. W przypadku Związku Celowego Gmin MG-6 uchwalone stawki nie przekraczają maksymalnej stawki opłaty (art.6k ust.2a w/w ustawy);
 4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub ilości osób zdeklarowanych w trakcie miesiąca. Gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 w Związku z art.6q ust. 3 w/w ustawy).

W związku ze zmianą ustawy  Rada Miasta Kolno , dostosowując  znowelizowane przepisy  podjęła  nowe uchwały  obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.:

 1. uchwała Nr IX/55/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno ,
 2. uchwała Nr IX/56/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
 3. uchwała Nr IX/57/15  Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
 4. uchwała Nr IX/58/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta  Kolno,

/załącznik do uchwały:  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  /

 1. uchwała  Nr IX/59/15  Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. uchwała  Nr IX/60/15 Rady Miasta Kolno z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

Wyżej wymienione uchwały w plikach poniżej:

 

 

Od lipca 2013 r. ruszyły nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

UWAGA: Od początku lipca 2013 roku Miasto Kolno przejęło  obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych z terenu naszego miasta.

            Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wynikają z ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.         

W  świetle znowelizowanych przepisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, gmina stała się właścicielem  odpadów komunalnych wytwarzanych na jej terenie  i jest odpowiedzialna  za ich odbiór i zagospodarowanie.  

             Podstawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi  stanowią podjęte przez Radę Miasta uchwały, które zostały dostosowane do obowiązujących przepisów i  zapisów  regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno.

            W nowym systemie gospodarki odpadami mieszkańcy płacą samorządowi za wywóz odpadów na podstawie przyjętej przez Radę Miasta metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalonej  wysokości stawki tej opłaty.

 

            Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Kolno zostały objęte nieruchomości zamieszkałe, których właściciele zostali  zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta Kolno.

 

            Stawka opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona dla gospodarstwa domowego i zróżnicowana w zależności od liczby osób  zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Aktualnie obowiązujące miesięczne stawki opłat

dla:

1) gospodarstwa 1 osobowego – 12 zł,

2) gospodarstwa 2 osobowego – 22 zł,

3) gospodarstwa 3 osobowego – 34 zł,

4) gospodarstwa 4 osobowego i powyżej– 45 zł

 

Wyższą stawkę opłaty ustala się za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne   nie są  zbierane i odbierane w sposób selektywny

dla:

1) gospodarstwa 1 osobowego – 18 zł,

2) gospodarstwa 2 osobowego – 33 zł,

3) gospodarstwa 3 osobowego – 50 zł,

4) gospodarstwa 4 osobowego i powyżej- 70 zł miesięcznie.

Rady na odpady

Pierwsze programy selektywnej zbiórki śmieci na szeroką skalę wprowadzono w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Wymagało to nie tylko aktów prawnych, ale także edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Podjęte działania zaczęły przynosić rzeczywiste efekty dopiero 20 lat później. My niestety nie mamy tak wiele czasu i do 2020 roku zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych i szkła ma wynosić co najmniej 50%.

Segregacja odpadów nie powinna być zbyt trudna, ale oczywiście będą pojawiały się trudności z zaklasyfikowaniem niektórych śmieci. Główne zasady selektywnej zbiórki opisuje poradnik powyżej, a tutaj dodatkowe wskazówki i rady, gdzie co wyrzucić:

Karton po mleku, ale także po napojach, sokach gotowych zupach itp.?  - to cenny surowiec wtórny, ale dosyć problematyczny. Składa się bowiem głównie z celulozy, ale zawiera także polietylen i kilka procent aluminium. Do którego pojemnika więc go wrzucić?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zużyte opakowania kartonowe po mleku i sokach powinny trafić do żółtych pojemników (lub worków) oznaczonych napisem "metale, tworzywa sztuczne".  

Karton po pizzy? - usuwamy resztki jedzenia i tłuste fragmenty (np. wieczko) i wrzucamy do pojemnika na papier

Butelka po coca-coli? - zgniatamy, nie zakręcamy, wrzucamy do pojemnika (lub worka) na metale i tworzywa sztuczne . Jeśli chodzi o papierowe etykiety, nie musimy ich  odrywać.

Pudełko po margarynie, kubeczki po śmietanie, jogurcie, torebki po kawie, opakowanie po czipsach, torby plastikowe? - - wrzucamy do pojemnika na plastik i metal.


Resztki jedzenia?
Mieszkańcy bloków wyrzucają je do pojemnika na odpady zmieszane. Mieszkańcy domów jednorodzinnych niektóre resztki jedzenia mogą  umieścić w przydomowych kompostowniach.

Butelkę po oleju?

Do pojemnika na odpady zmieszane. Jest to co prawda tworzywo sztuczne, ale butelek po oleju nie można wyrzucać do takich pojemników.


Ręczniki papierowe, chusteczki, pampersy, podpaski czyli tzw. odpady higieniczne?  - wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Czy konieczne jest mycie kubków po jogurtach i butelkach po sokach?

W przypadku gdy odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania. Dokładne mycie nie jest potrzebne.

Myć nie trzeba też butelek (plastikowych czy też szklanych), które segregujemy i wrzucamy do odpowiednich pojemników.  Nie musimy też zrywać naklejek itp. Takie odpady, gdy trafią do sortowni, i tak są czyszczone. Mycie każdego pudełka czy torebki znacząco zwiększa zużycie wody, a ścieki to równie ważny problem ekologiczny jak odpady. W procesie recyklingu takie odpady będą dokładnie mielone a uzyskany granulat wielokrotnie myty.

Słoik z przeterminowanym dżemem ? - zawartość wyrzucamy do odpadów zmieszanych, sam słoik (bez zawartości, w razie potrzeby można by było go lekko przepłukać) do szkła. Odrywaniem etykiety możemy się nie przejmować, ale pamiętajmy, by nakrętkę wyrzucić osobno - do metali i plastików.

Zużyte baterie? - są odpadami niebezpiecznymi! Najlepiej zbierać baterie w domu do słoika, pudełka i -  jak się nazbiera większa ilość - zanieść do specjalnych pojemników, które dostępne są m.in w szkołach. Możemy je również oddać do PSZOK

Przeterminowane leki? - absolutnie nie wyrzucamy ich do kosza! Leki są zbierane są w wyznaczonych aptekach.


Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci ? - można zostawić w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt. Sprzedający ma obowiązek bezpłatnie odebrać od nas ten zużyty.


Akumulatory, oleje samochodowe i płyny chłodnicze ?  - możemy oddać w niektórych zakładach mechanicznych lub na stacjach benzynowych. Zużyte opony można bezpłatnie zostawić w punkcie zakupu nowych opon lub w serwisie ogumienia. Możemy je  również oddać do PSZOK

Niepotrzebne ubrania?  - można wrzucić do kontenerów na używaną odzież (przy ul. 11 Listopada i ul. Sportowej lub oddać np. do Caritasu lub PCK.

Popiół z pieca centralnego ogrzewania, popiół z kominka? - wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Uwaga popiół musi być zimny!

Starą pralkę i lodówkę, zepsuty telewizor?
PSZOK przyjmuje odpady wielkogabarytowe, uszkodzony sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie. Niestety, musimy tam zawieźć śmieci na własny koszt. Na szczęście za to, żeby punkt je przyjął, nie trzeba dodatkowo płacić. Przypominamy, że dwa razy do roku PUK będzie prowadził zbiórkę elektrośmieci sprzed posesji.


Starą wersalkę?
Również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dwa razy do roku PUK będzie również prowadził zbiórkę takich odpadów wielkogabarytowych

 

Żarówkę?
Zwykłe żarówki wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Ale już żarówki energooszczędne (zawierają rtęć) trzeba zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Co zrobić z takimi odpadami, jak baterie czy zużyty sprzęt elektryczny?

Stary odkurzacz, lodówka, kuchenka, telewizor, suszarka do włosów, elektryczny mikser czy klawiatura od komputera nie są odpadami komunalnymi, mimo że są powszechnie używane przez mieszkańców. Postępować z nimi należy zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To znaczy, że możemy oddać je w ilości 1 za 1 do sklepu przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju (lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor). Takie sprzęty będzie nieodpłatnie przyjmował PSZOK. Jednak koszty transportu ponosi właściciel sprzętu. Analogiczne zasady dotyczą zużytych świetlówek (jarzeniówek). PUK prowadził będzie również dwa razy do roku masową zbiórkę elektrośmieci.

Zużytych baterii także nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, nawet zmieszanymi - wynika to z przepisów o bateriach i akumulatorach. Powinny być zbierane odrębnie. Można je oddać do PSZOK. Zbiórki baterii prowadzą też szkoły.

Przeprowadziłem w domu remont. Co mam zrobić z gruzem z wyburzonej ściany?

Odpady budowlane i rozbiórkowe ( powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę) odbierane będą na indywidualne zamówienie i na własny koszt. Taką usługę można zamówić np. w PUK

Warto śmiecić mniej

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle powiększające się składowiska. Wszyscy płacimy za utrzymywanie. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów rocznie. Warto się zastanowić, jak postępować, żeby śmieci powstawało jak najmniej. Co możesz zrobić?

Oto proste porady, jak śmiecić mniej:

 • Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 • Wybieraj produkty trwałe.
 • Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 • Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu.
 • Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować.
 • Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa.
 • Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw.
 • Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze, które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie śmieci. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 • Unikaj jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków.

Segregując śmieci znacząco przyczyniasz się do ochrony środowiska. Dzięki sortowaniu możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo, produkując puszkę złomu, można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ, jaki ma na środowisko produkcja aluminium.

Segregacja to czysty zysk! 


 

 

 

Każdy w Kolnie zyska na ochronie środowiska

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kolno.  (podstawa prawna - art.3 ust.2, pkt.  9, lit. a ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2012 r. poz.  391 ze zm.))

Całość informacji w pliku poniżej:

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30