dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kolno”

,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kolno”

 

 

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa IX: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie 9.3.: Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej

 

Termin realizacji: 02.2014r. do 05.2015r.

Wartość całego projektu : 57 810,00 zł

Wartość dofinansowania: 49 138,50 zł

 

Cel ogólny projektu:

- przyczynienie się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez implementację planu gospodarki niskoemisyjnej i jego integracji ze strategią Rozwoju Miasta Kolno.

 

Bezpośrednie cele projektu to:

-redukcja emisji gazów cieplarnianych

- zwiększenie udziału energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- redukcja zużycia energii finalnej

- podniesienie świadomości i zdobycie wiedzy przez pracowników beneficjenta w tematyce zmian klimatycznych , a w szczególności gospodarki niskoemisyjnej

- popularyzacja nowoczesnych rozwiązań sprzyjających oszczędnemu zużyciu energii

 

Punktem wyjścia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie analiza istniejących w mieście dokumentów strategicznych pod kątem ich wzajemnej spójności, a także spójności z celami gospodarki niskoemisyjnej oraz analiza istniejących unormowań prawnych (na poziomie Polskie i UE). Na tym etapie zostanie także dokonana analiza czynników takich jak: struktura gospodarki w mieście, poziom aktywności gospodarczej, liczba ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, zastosowanie i stopień rozwoju różnych modeli transportu, klimat. Wspólnie z bazową inwentaryzacją emisji niniejsza analiza pozwoli ustalić specyfikę zużycia energii w mieście a także wskazać pewne tendencje w rozwoju, które będą niezbędne do zbudowania strategii działania w celu osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej. Dokument strategiczny jakim jest PGN, przewiduje konkretne działania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko.

 

Bieżący harmonogram realizacji projektu:

 

06.2014r. – podpisanie umowy o dofinansowanie

06.2014r. – planowane rozpoczęcie rzeczowe inwestycji

 

 

 

 

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30