dziś jest Poniedziałek 23 Października 2017     |     imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
„ Przebudowa i rozbudowa drogi nr 104343B (ul. Wincentego Witosa) łączącej drogę krajową nr 63 z drogą wojewódzką nr 647”

współfinansowane w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

 

Termin realizacji: 06.05.2014-26.09.2014r.

Wartość inwestycji:  898 903,75zł

Wartość dofinansowania: 440 484,87 zł

 

        Realizacja inwestycji wpłynie przede wszystkim na podniesienie  parametrów technicznych zapewniając zwiększenie i poprawę ciągłości komunikacyjnej, zwiększenie komfortu przemieszczania się mieszkańców ulicy oraz innych użytkowników, dostosowanie parametrów użytkowych drogi do wielkości ruchu pojazdów. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi fizyczne oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, dzięki czemu zostanie zminimalizowane zagrożenie bezpieczeństwa. Nastąpi też poprawa standardu widoczności poprzez poprawę jakości oznakowania poziomego i pionowego. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazane i oznakowane zostaną przejścia dla pieszych. Dodatkowo planowane jest zastosowanie znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących jezdni. Wszystkie znaki będą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181  z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zmianami). Obecnie na ulicy objętej projektem kwestia chodników i przejść dla pieszych jest nieunormowana (drogi  gruntowe utwardzone). Określenie pasa jezdni chodników i miejsc na przejścia będzie miało zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Przy przedmiotowej ulicy znajduje  się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej w Kolnie Spółka z .o.o obsługujące i konserwujące  sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze w mieście. Ich szybki dojazd niezbędny jest w przypadku powstania awarii, szczególnie w sezonie zimowym, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz podróżujących po nich.      

Budowa drogi nr 104343B (ul. Witosa) łączącej  drogę krajową Nr 63 z drogą wojewódzką Nr 647  pozwoli na znaczne odciążenie ruchu centrum miasta - na głównym skrzyżowaniu miasta ulic Wojska Polskiego (drogi krajowej) ulicy Sienkiewicza  ( drogi wojewódzkiej) i ulicy Sobieskiego ( drogi powiatowej). Dzięki temu poprawie ulegnie kwestia bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wzmożony ruch na drodze krajowej jest powodem licznych wypadków i kolizji na samej drodze jak i na dojazdach do niej. Możliwość korzystania z budowanej drogi gminnej wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, co ogólnie poprawi kwestię bezpieczeństwa komunikacyjnego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kolneńskiego poprzez lepszy dojazd pojazdów służby zdrowia, policji i straży pożarnej.

         Realizacja inwestycji przyczyni się do likwidacji barier infrastrukturalnych, wpłynie korzystanie na krajobraz i estetykę okolicy ( zadbane zieleńce, równe chodniki, uporządkowane wjazdy na poszczególne posesje) i w efekcie końcowym wpłynie na poprawę standardów życia mieszkańców przedmiotowej ulicy w związku z polepszeniem warunków komunikacyjnych

W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i dogodny ciąg drogowy łączący drogi kategorii  krajową  z wojewódzką).

 

Przebudowa ulicy spowoduje następujące długoterminowe korzyści:

- odciążenie ruchu na głównym skrzyżowaniu

- skrócenie czasu przejazdu przez miasto drogą krajową i wojewódzką

- podniesienie parametrów technicznych nawierzchni zwiększając dostępność komunikacyjną do terenów przyległych

- integrację układu ulic gminnych z droga krajowa i wojewódzką

- ułatwienie dostępu do obiektów handlowo - usługowych, firm, administracji samorządowej

- zwiększenie komfortu przemieszczania się ludności

- wzrost atrakcyjności gospodarczej

- poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu użytkowania drogi

- zwiększenie jakości i wydajności regionalnej infrastruktury transportowej

 

Projekt obejmuje następujące elementy i rodzaje robót:

  1. Roboty nawierzchniowe
  2. Chodniki i zjazdy
  3. Oznakowanie
  4. Budowa linii oświetleniowej
  5. Roboty wykończeniowe
  6. Obsługa inwestycji (nadzór budowlany)
  7. Promocja
Ulica W.Witosa przed rozpoczęciem prac
Ulica W.Witosa po zakończeniu inwestycji
Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30