dziś jest Czwartek 14 Grudnia 2017     |     imieniny: Jana, Alfreda, Izydora
Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 16 lutego 2015 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Całość Zarządzenia w pliku poniżej.

 

Zarządzenie Nr 32/15
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Całość informacji w pliku poniżej:

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Całość informacji w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku wyznacza się:

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Kolnie, ul. Szkolna 8,

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 z siedzibą w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 65A,

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 9 z siedzibą w Kolnie, ul. M. Dąbrowskiej.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku na terenie miasta Kolno siedziby:

 1. obwodowej komisji wyborczej nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kolnie,
  ul. Szkolna 8,
 2. obwodowej komisji wyborczej nr 8 z siedzibą w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Kolnie,
  ul. Wojska Polskiego 65A,
 3. obwodowej komisji wyborczej nr 9 z siedzibą w Gimnazjum w Kolnie,
  ul. M. Dąbrowskiej 4,

spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Burmistrz Miasta Kolno

         Andrzej Duda

 

 

ZARZĄDZENIE NR 43/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Na podstawie art. 37a § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., upoważniam pracownika Urzędu Miasta Kolno inspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Monikę Luty do przyjmowania wniosków o udzielenie informacji o sposobach (formach) głosowania przez wyborców niepełnosprawnych adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz do udzielania przedmiotowych informacji wyborcom niepełnosprawnym wpisanym do rejestru wyborców w mieście Kolno.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 obejmuje informacje o:

1) właściwym dla wyborcy obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w wybranym przez niego obwodzie głosowania dostosowanym dla osób niepełnosprawnych;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

 

         Andrzej Duda

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 48/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 156 § 1 i art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję zespół do spraw organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w mieście Kolno w następującym składzie:

 

 1. Mirosław Bajorek                  –          przewodniczący Zespołu
 2. Monika Luty                         –          członek
 3. Joanna Zieja                           –          członek
 4. Dariusz Kotlewski                 –          członek
 5. Roman Pomichowski             –          członek
 6. Barbara Góralczyk                 –          członek
 7. Anna Bagińska                      –          członek
 8. Ryszard Zalewski                  –          członek
 9. Leszek Stanisławski               –          członek          

 

§ 2.

 

Zadaniem Zespołu jest zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na terenie miasta Kolno wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

§ 3.

 

W pracach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów uczestniczą również inni wyznaczeni przez przewodniczącego zespołu pracownicy Urzędu Miasta.

 

§ 4.

 

Za wykonywanie ww. dodatkowych czynności osobom wchodzącym w skład zespołu przyznane zostanie wynagrodzenie ze środków przewidzianych na organizację wyborów
z Krajowego Biura Wyborczego.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

                      

 

 

Zarządzenie Nr 45/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

 

Na podstawie art. 26 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

W związku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień
10 maja 2015 roku upoważniam Panią Joannę Zieja inspektora w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich do podpisywania spisu wyborców.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

 

        Andrzej Duda

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53b, 53d § 1, 53e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważniam Panią Joannę Zieja do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców, wpisanych do rejestru wyborców miasta Kolno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
 1. udzielanie wyborcom informacji dotyczących głosowania korespondencyjnego,
 2. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego,
 3. rozpoznanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy zgłoszenie
  o którym mowa w pkt 2 nie posiada wad i czy zostało złożone w terminie,
 4. występowanie do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad w zgłoszeniu wniosku,
  o których mowa w pkt 3,
 5. umieszczenie:
 1. wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego,
 2. informacji o wysłaniu pakietu wyborczego w rubryce spisu wyborców „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy niepełnosprawnego, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego,
 1. przygotowanie i doręczanie wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego pakietu wyborczego,
 2. przekazanie niedoręczonych pakietów, o których mowa w pkt 6 właściwej obwodowej komisji wyborczej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

         Andrzej Duda

      

 

ZARZĄDZENIE NR 47/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Panią Monikę Luty inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

 

         Andrzej Duda

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 44/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Upoważniam pracownika Urzędu Miasta Kolno inspektora Wydziału Organizacyjnego
  i Spraw Obywatelskich p. Joannę Zieja do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, wpisanych do rejestru wyborców miasta Kolno w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 listopada 2015 r.
 2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia do:

1) przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2) sprawdzanie, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt 1 nie posiada wad i czy został złożony w terminie;

3) występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa
w pkt. 2;

4) sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5) prowadzenia wykazu sporządzonych pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

          Andrzej Duda

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 7 kwietnia 2015 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej.

ZARZĄDZENIE Nr 51/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustanawiam Pana Romana Pomichowskiego koordynatorem gminnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

ZARZĄDZENIE Nr 52/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miasta Kolno, miejskich jednostek organizacyjnych oraz pracownika Szpitala Ogólnego w Kolnie do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Całość Zarządzenia w pliku poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 53/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 15 kwietnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie § 3 ust.1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam Pana Dariusza Kotlewskiego inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Burmistrz Miasta Kolno

 

         Andrzej Duda

 

ZARZĄDZENIE Nr 55/15 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 17 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Całość Zarządzenia w załączniku poniżej:

Informacja Burmistrza Miasta Kolno z dnia 20 kwietnia 2015 roku

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

 

Burmistrz Miasta Kolno powiadamia wyborców, iż zostały sporządzone według miejsca zamieszkania spisy osób, którym przysługuje prawo wybierania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.

Spisy udostępnione będą do wglądu w Urzędzie Miasta Kolno (pokój nr 109 -  ewidencja ludności), w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 04 maja 2015 r. (codziennie wyłączając soboty i niedziele), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
Wzór wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta, pokój nr 109.

 

Burmistrz Miasta Kolno

 Andrzej Duda

 

SKŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Całość obwieszczenia w załączniku poniżej.

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30