dziś jest Sobota 18 Listopada 2017     |     imieniny: Karoliny, Romana, Ottona
Zarządzenie Nr 286/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie wskazania pracownika miejskiej jednostki organizacyjnej do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 285/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 284/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 283/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 282/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 281/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Kolno do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Zarządzenie Nr 280/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

Zarządzenie Nr 279/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 53a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

 Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Kolnie, ul. M. Konopnickiej 4.

 § 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Burmistrz Miasta Kolno

        Andrzej Duda

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno

 

 Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2.

§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 3 września 2017 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Wojewoda Podlaski

Bohdan Paszkowski

W załączniku poniżej Zarządzenie wraz z kalendarzem wyborczym.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży

Z  dnia 1 czerwca 2017r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, będącym załącznikiem do Zarządzenia  Nr 64/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2017 r.,  Komisarz Wyborczy w Łomży informuje o działaniach podejmowanych w związku z jego realizacją.

  1. Do dnia 26 czerwca 2017r. do godz. 15,30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul Nowa 2, II piętro, będą przyjmowane zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
  2. Do dnia 10 lipca 2017 r. zostanie powołana Miejska Komisja Wyborcza w Kolnie.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, kandydatów do w.w komisji należy zgłaszać najpóźniej do środy 5 lipca 2017 r. do godz. 15,30.

 

 

Komisarz Wyborczy

Jan Leszczewski

 

Całość Komunikatu wraz z załącznikiem w pliku poniżej:

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Kolno z dnia 9 czerwca 2017 roku

w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku.

 

Numer

okręgu

wyborczego

 

 Granica okręgu wyborczego

 

 Liczba

radnych wybieranych
w okręgu

 

2

 

 

Ulice: Armii Krajowej, Marii Konopnickiej od nr 6, Stanisława Krupki, Św. Floriana.

 

 

 1

 

 

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie:

 

Urząd Miasta Kolno

Sala konferencyjna, parter

ul. Wojska Polskiego 20

tel. (86) 278 21 33

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

 

Całość Obwieszczenia w załączniku poniżej:

Zarządzenie Nr 276/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Kolno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) w związku z Zarządzeniem Nr 64/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 2196) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam na terenie miasta Kolno jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 roku słupy ogłoszeniowe o nw. lokalizacjach:

 

  1. skrzyżowanie ul. Łabno Duże z ul. Księcia Janusza I,
  2. ul. Plac Wolności (park miejski),
  3. skrzyżowanie ul. H. Sienkiewicza z ul. S. Żeromskiego,
  4. ul. Wojska Polskiego (przy Urzędzie Miasta Kolno),
  5. ul. Wojska Polskiego (przy stadionie miejskim),
  6. skrzyżowanie ul. W. Witosa z ul. ks. J. L. Grajewskiego.

 

§ 2.

Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą również na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Kolno.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Kolno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kolno (bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno (www.umkolno.pl).

 

 

   Burmistrz Miasta Kolno

 

 Andrzej Duda

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie.

 

Całość Postanowienia w pliku poniżej:

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2.

Całość Informacji w pliku poniżej:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie.

Całość Postanowienia w pliku poniżej:

Obwieszczenie Miejskiej Komisji wyborczej w Kolnie

 z dnia 1 sierpnia 2017 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno zarządzonych na dzień 3 września 2017 r.

 

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

Uchwała Nr 4/17 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie

Z dnia 1 sierpnia 2017 r.

W sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno w okręgu wyborczym Nr 2, zarządzonych na dzień 3 września 2017 r.

 

Całość Uchwały w pliku poniżej:

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolnie z dnia 11 sierpnia 2017 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kolno

zarządzonych na dzień 3 września 2017 r.

Całość Obwieszczenia w pliku poniżej:

Urząd Miasta Kolno
ul. WOJSKA POLSKIEGO 20 18-500 KOLNO      |      tel.: (+48 86) 278 21 33      |      faks: (+48 86) 278 31 00      |      e-mail: kolno@home.pl
Urząd Miasta Kolno pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30