Jednogłośnie uchwalono budżet Kolna na 2022 rok

zdjęcia artykułu 39
2021-12-14 12:41 | Opublikował: Tomasz Sobieski
9 grudnia 2021 r. odbyły się obrady w ramach XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno. Samorządowcy spotkali się w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu o godz. 12:00.

Po otwarciu sesji i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół z poprzedniego spotkania i wysłuchano sprawozdania burmistrza miasta z pracy między sesjami.

Na początku obrad uczczono minutą ciszy pamięć ostatniego żołnierza Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w powiecie kolneńskim śp. ppor. Stefana Kownackiego, który zmarł 27 listopada w wieku 91 lat.

Najważniejszym punktem zwołanej na czwartek sesji rady miasta było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2022 rok. Głosowanie poprzedziło omówienie przez Andrzeja Dudę planów finansowych miasta na przyszły rok. - Budżet nam się spina bez kredytu, trzeci rok z rzędu. Przeznaczamy ponad 23 miliony na inwestycje, które rozpoczęliśmy lub rozpoczniemy. Jedną z największych inwestycji w tym budżecie będzie remont stadionu, który szacujemy na kwotę około 17 milionów złotych. Pracujemy również wspólnie z naszą spółką, z innymi samorządami nad rozwiązaniami, jeżeli chodzi o system uciepłownienia czy system wytwarzania energii cieplnej w naszym mieście. To będzie ciekawy budżet, niełatwy budżet, bo w tym budżecie będziemy musieli, tak jak zresztą Regionalna Izba Obrachunkowa założyła, trzymać dyscyplinę. Bez kredytu, Szanowni Państwo, ponad 23 miliony na inwestycje w budżecie, który na koniec ma wynosić ponad 62 milionów złotych – zaznaczał Andrzej Duda.

Planowana w przyszłym roku jest, m. in. modernizacja kilku ulic i budowa nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Sobieskiego i Armii Krajowej. - To będzie kolejna ogromna inwestycja rozwiązująca problemy nie tylko komunikacyjne, ale również problemy z odprowadzeniem wód z najbliższej okolicy ronda, bo rejon skrzyżowania tych ulic, był bardzo często zalewany. Inwestorem realizującym zadanie będzie Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Na budowę ronda i przebudowę dojazdów do niego wojewoda podlaski uzyskał już zgodę na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID. Aktualnie PZDW jest w trakcie oceny złożonych ofert w przetargu na budowę ronda. Inwestycja będzie bardzo kosztowna. W zakres robót budowlanych wchodzić będzie m.in. przebudowa wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej tj.: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ronda, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Istotny koszt stanowić będzie również nowy kanał deszczowy o dużym przekroju odprowadzający wodę od ronda do rowu odwodnieniowego, który następnie doprowadzony jest do rzeki Łabna. Inwestycja będzie się wpisywała w poprawę płynności komunikacyjnej i poprawę bezpieczeństwa powyższego skrzyżowania, gdyż do tej pory bardzo często dochodziło tam do kolizji i wypadków. W tym budżecie mamy postulaty praktycznie wszystkich radnych, które były wypracowane na komisjach. Uwzględniliśmy wszystko to, co praktycznie Państwo sugerowaliście, znaleźliśmy na to środki – dodał burmistrz. Wnioski, które już zostały złożone do wojewody podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczą ulic: Łaziennej i Ogrodowej, ulicy Chopina, ulicy Jesionowej i przebudowy skrzyżowania ulicy Przemysłowej z drogą krajową numer 63, czyli ulicą Wojska Polskiego (skrzyżowanie na terenach inwestycyjnych).

Przed przyjęciem budżetu odczytano też opinie poszczególnych komisji Rady Miasta, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Za przyjęciem planu finansowego miasta Kolno na 2022 rok głosowali jednogłośnie wszyscy radni.

Po głosowaniu Burmistrz Andrzej Duda podziękował wszystkim radnym za poparcie budżetu na 2022 r. –  Udało się, jak Państwo widzicie, chyba po raz pierwszy, jednogłośnie przyjąć budżet za co Państwu dziękuję. 

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Z uwagi na wzrost cen towarów i usług stawki maksymalne w 2022 roku określone przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, będą wyższe w porównaniu z 2021 rokiem o 3,6 %.

Na sesji podjęto również uchwały:

 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 - w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno,

 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2022,

 - w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2022 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2021-2024,

 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2022 rok,

 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania gminie mały Płock zadań miasta Kolno z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Podczas obrad przyjęto też informację Burmistrza Miasta z realizacji uchwały nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

Według przedstawionego sprawozdania całkowita wartość ze sprzedaży mienia komunalnego w 2021 roku wyniosła 4 387 558,29 złotych, a wartość nabytego majątku to 1 083 422,00 zł. Dochód z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w 2021 roku osiągnął 44 857,57 zł.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski oraz Burmistrz Kolna Andrzej Duda złożyli życzenia radnym oraz mieszkańcom miasta z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

- Chcę Państwu przekazać serdeczne życzenia pogodnych, radosnych, ale przede wszystkim, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus, który na nowo się narodzi, obdarzy Państwa miłością, wzajemnym zaufaniem, radością z rodzinnych spotkań. A w Nowym 2022 Roku życzę Państwu, abyście zrealizowali swoje wszelkie zamierzenia – mówił Andrzej Duda.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl