XXVI Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 30
2022-03-11 15:10 | Opublikował: Tomasz Sobieski
4 marca 2022 r. odbyły się obrady w ramach XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno. Samorządowcy spotkali się w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu o godz. 12:00.

Po otwarciu sesji i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół z poprzedniego spotkania i wysłuchano sprawozdania burmistrza miasta z pracy między sesjami.

W dniu sesji podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok,

 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat,

 - w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kolno na lata 2022 – 2026,

 - w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy w związku z agresją Rosji. Rada Miasta Kolno przyjęła jednogłośnie uchwałę w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Z całą mocą kolneńscy samorządowcy potępiają niczym nieuzasadniony atak zbrojny na niepodległy kraj. - Wyrażamy poparcie i uznanie dla bohaterskiego narodu ukraińskiego walczącego z bezwzględnym najeźdźcą łamiącym podstawowe zasady prawa międzynarodowego. Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem. Nikt na świecie nie ma prawa kwestionować integralności terytorium Ukrainy, nienaruszalności granic i prawa do samostanowienia narodu ukraińskiego. W pełni solidaryzujemy się z władzami Ukrainy, narodem ukraińskim oraz Polakami żyjącymi na Ukrainie, jesteśmy i będziemy z wami – deklarują kolneńscy samorządowcy. Miasto Kolno obiecuje wszelką możliwą pomoc dla sąsiedniego narodu, w tym przyjęcie uchodźców z Ukrainy informuje burmistrz Andrzej Duda. - Kolno zgłosiło deklarację, iż jest w stanie przyjąć około 20 osób, zapewnić im lokal i wyżywienie. Wojewoda podlaski do samorządów, które przyjmą uchodźców będzie przekazywał środki finansowe, jeżeli podamy ich wykaz. Osoby te powinny mieć status uchodźcy. Jeśli dotrą do nas uciekinierzy, którzy nie będą go posiadały naszym obowiązkiem jest zgłoszenie tego do wojewody i to on taki status nadaje – przekazał burmistrz. Na terenie Kolna, w ramach pomocy, również prowadzone były zbiórki darów. Włączyło się w nie bezinteresownie wiele osób. - Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizacjom społecznym, instytucjom, które te zbiórki inicjowały i prowadziły. Uczestniczyłem w sztabie kryzysowym zorganizowanym przez starostę kolneńskiego. Ustaliliśmy, że to, co zbierane jest musi być posegregowane i dostarczone do jednego magazynu. Później będziemy to wspólnie ze wszystkimi gminami z naszego powiatu układali na europalety i jednym tirem transportowali do magazynu wojewódzkiego, z którego będzie prowadzona dalsza dystrybucja – dodał Andrzej Duda.

- w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Uchwalono, iż miejscem wskazanym do zbywania towarów wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym będzie targowisko miejskie położone w Kolnie przy ulicy Targowej utożsamiane od wielu lat z handlem produktami rolniczymi. Uprawnieni do prowadzenia handlu zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego status rolnika w myśl ustawy z dn. 20 grudnia 1990 r. (art. 6 pkt. 1) o ubezpieczeniu społecznym rolników. Na żądanie zarządzającego trzeba będzie ten dokument okazać. W przeciwnym razie handlujący będzie musiał uiścić opłatę. Rolników sprzedających produkty ze swojego gospodarstwa będzie obowiązywał regulamin targowiska.

 - w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno,

 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej. Strażak ratownik OSP, który uczestniczy w działaniu lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, oprócz otrzymywanego wynagrodzenia, będzie miał wypłacony też ekwiwalent pieniężny. Za każdą rozpoczętą godzinę przy wyznaczonym działaniu i akcji ratowniczej będzie to kwota 18 zł. Za udział w szkoleniu czy ćwiczeniu dodatek ten wyniesie 8 zł (za każdą rozpoczętą godzinę).

 - w sprawie zasad przyznawania i wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym. Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu dostosowanie zapisów do obowiązującego prawa. Dotychczas stosowana uchwała Rady Miasta Kolno zmieniona będzie w §2 w pkt 2 zadania: „Nieobecność radnego z powodu choroby stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim jest również usprawiedliwiona”. Pozwoli to na uniknięcie kierowania skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i w przypadku uznania ich za zasadne, spowoduje stwierdzenie nieważności decyzji z mocą wsteczną, tym samym nakazując konieczność zwrotu części diet.

 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2022-2025,

 - w sprawie petycji wzywającej Radę Miasta Kolno do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Miasta Kolno „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantanny i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów). Podjęcie uchwały w sprawach określonych przez Fundację imienia Nikoli Tesli w siedzibie w Białymstoku zawartych w petycji nadesłanej w dniach 21 i 22 grudnia 2021 roku nie jest możliwe, gdyż Rada Miasta Kolna nie ma kompetencji do podejmowania takich uchwał.

 - w sprawie przekazania skargi według właściwości,

 - w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2022 rok.

Przyjęto też informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2021 roku i sprawozdania: z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2021 rok, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2021 roku, z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku, z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2021, z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2021 oraz z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2021 r.

Na piątkowej sesji samorządowcy z Rady Miasta Kolno wraz z burmistrzem zorganizowali zbiórkę pieniężną dla uchodźców i za pozyskane datki zakupili m.in.: podstawowe środki medyczne (leki na kaszel i od przeziębienia, przeciwgorączkowe, środki przeciwbólowe, gazę i materiały opatrunkowe, chusteczki nawilżające, pampersy dla dzieci i doustne płyny nawadniające oraz inne potrzebne do codziennej egzystencji środki). Dary zostały przekazane przez Przewodniczącego Rady Miasta Kolno do punktu zbiórki, który mieści się w Urzędzie Miasta Kolno (pokój nr 3).

W wolnych wnioskach radni pytali burmistrza m.in. o przebieg prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz o przedszkole, które ma się mieścić w byłym gimnazjum, w prawym skrzydle budynku. Radnych interesowało czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i czy w prowadzonych robotach nie ma opóźnienia?

W odpowiedzi burmistrz poinformował, że jeżeli chodzi o szkoły, to był u pana dyrektora w „Jedynce” i rozmawiał z kierownikiem budowy w gimnazjum i w jego ocenie i w ocenie rozmówców, te prace przebiegają naprawdę w sposób zadowalający. Współpraca wykonawców z dyrektorem SP1 jest na bardzo dobrym poziomie. Pomimo remontu lekcje w klasach są prowadzone bez problemów. Na połowie piętra, na którym jest prowadzany remont, obszar modernizowany jest oddzielony tymczasową ścianą. Jak prace są tam ukończone, dzieci przechodzą do wyremontowanych klas i zaczynane są dalsze roboty. - Wszystko idzie zgodnie z planem i mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy i że ten remont zakończy się w takim terminie, w jakim jest przewidziany – szacuje burmistrz.

Pytano też o złożony przez miasto Kolno wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie na przebudowę dróg. Czy jest w nim uwzględniona ulica Łabno Duże, na której znajduje się niedokończony chodnik między ul. Grunwaldzką, a Łabno Duże?

Burmistrz potwierdził złożenie takiego wniosku, ale nie ma tam ujętej tej ulicy, gdyż wybrane są drogi, które bardziej potrzebują remontu lub te, które nie mają w ogóle nawierzchni utwardzonej. - Niestety kwota, przez nas szacowana, nie była zbyt duża, ponieważ, z mojej wiedzy wynika, że samorządy, które oscylują w granicach 10 -11 000 tys. mieszkańców, będą otrzymywały dofinansowanie w wysokości od 10 do 11 milionów. W tym roku postanowiliśmy złożyć wniosek, i o tym informowałem, na sieci ciepłownicze, czyli rozwój i uciepłownienie miasta. Bo mieszkańcy w tej chwili bardzo tego chcą. Zmieniła się trochę sytuacja, jeżeli chodzi o ogrzewanie domów jednorodzinnych. Dlatego aplikujemy o 7 milionów złotych w jednym wniosku - na budowę ciepłociągów, a 3,5 miliona złożyliśmy na drogi. To, jak je jeszcze podzielimy, jest oczywiście od nas również uzależnione, bo Polski Ład nie określa, które drogi mamy wykonywać. Zastosowaliśmy się do tego, co Komisja Rozwoju Gospodarczego zapisała nam w paragrafach czyli o to w pierwszej kolejności aplikowaliśmy. Ul. Łabno Duże nie była uwzględniona w pierwszej kolejności – tłumaczył Andrzej Duda.

Poruszono, po raz kolejny, temat uwzględnienia w projektach, które w tej chwili są brane pod uwagę, umiejscowienia przystanku CPK w Kolnie. Pytano, jakie kroki podejmie burmistrz i jakie spotkania zorganizuje w tym celu, żeby ta lokalizacja rzeczywiście była najkorzystniejsza dla miasta Kolno.

- Mieliśmy teraz spotkanie online. Firma, która opracowuje ten projekt, jak tylko zakończy się pandemia i ograniczenia publicznych zgromadzeń, będzie w Kolnie organizowała spotkanie, na które każdy mieszkaniec miasta będzie mógł przyjść. Ta firma już była u nas na spotkaniu i będzie etapowo tutaj przyjeżdżała  i informowała na bieżąco mieszkańców i radnych. Ja podejmę wszelkie kroki, jakie tylko będę mógł, żeby ten przebieg był jak najbardziej korzystny. Uważam jednak, że do końca ani ja, ani Rada nie będzie miała wpływu na usytuowanie tej kolei, bo my mamy dzisiaj 4 warianty. Jeden wariant przebiega prawie przez środek Kolna. Tak jak w Łomży, tylko przy tym wariancie, Szanowni Państwo, likwidujemy nowe ogródki działkowe. Ulega też likwidacji nowo wybudowany warsztat na terenie miasta. Kolej przebiega praktycznie przy domach, a część domów na ulicy Floriana byłaby do likwidacji. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem tego wariantu, bo rozbieramy wtedy ludziom 10 domów i nowy warsztat. Zabieramy ludziom ogródki działkowe. Uważam, że nie tędy droga. My naciskamy, i to państwu pokazywałem, za wariantem od strony zachodniej. On też ogranicza nam trochę rozwój miasta, bo nie będzie jednak przy samej granicy, i to już prawie w 90% pewne – mówił Andrzej Duda. - Te przebiegi nie są analizowane tylko pod kątem miasta Kolno i my nie jesteśmy takim pępkiem świata. My jesteśmy malutkim miasteczkiem na tej trasie. Trasa jest długa i każda z przebiegu tych 4 tras jest inna. Może się okazać, że dla Polskich Kolei będzie taniej i prościej zapłacić za zburzenie 10 domów niż wybrać wariant, który nie burzy u nas nic, ale po drodze burzy 50 albo 70 budynków. Polskie Koleje nie patrzą tylko na nasze miasteczko, bo ono jest 10-tysięcznym miastem, tylko patrzą na cały odcinek od Giżycka do Ostrołęki i wybiorą ten wariant, który będzie robił na całej linii najmniej szkód, pozwalał rozwinąć prędkość do 250 km/h szybkim kolejom i będzie dla nich najbardziej ekonomiczny – informował burmistrz.

 - W tej chwili trwają prace nad lokalizacją ramp kolejowych. Oczywiście o dworcu u nas nie ma mowy, będzie peron po prostu z jakimś zadaszeniem, ewentualnie ścianami. My wystosowaliśmy pisma do naszych przedsiębiorców, żeby mieć uzasadnienie, czy oni będą korzystać z takich ramp, czy to jest potrzebne w jakiej formie. Wysłaliśmy pisma do ZM Kolno, do Mlekpolu, Domczaru, Sezamu, czyli praktycznie do wszystkich przedsiębiorców, którzy korzystają z transportu kołowego. Wysłaliśmy nawet do tych, którzy będą budować zakłady na terenach inwestycyjnych. Jeden z nich, to będzie duży zakład podobny do Domczaru, a może nawet większy. Myślę, że dostaniemy te odpowiedzi i one będą pozytywne w tym sensie, że chcemy z takiej rampy korzystać i jest nam ona potrzebna. My to wszystko nadzorujemy, pilotujemy i dbamy o najkorzystniejszy przebieg. Cieszę się, że na tyle potrafiliśmy wypromować nasze Kolno, że jest ono znane praktycznie we wszystkich ministerstwach i Urzędzie Marszałkowskim – dodał Andrzej Duda.

Pytano też burmistrza o doświetlenie przejścia przy ulicy Sikorskiego 3. Czy jest możliwość na tym przejściu to oświetlenie wzmocnić?

- To oświetlenie testowaliśmy i uznaliśmy również, że jest ono za słabe – przyznaje burmistrz. - Będziemy instalowali tam takie, jak jest na drodze powiatowej, chociaż ono też ma pewne wady. Dlatego, na dzień dzisiejszy, myślę, że do testów weźmiemy jeszcze jedno urządzenie. Chcemy wybrać takie, które byłoby najbardziej efektywne i najbardziej bezpieczne. Postaramy się zainstalować to w tym roku, bo środki mamy zabezpieczone na ten cel.

W sesji, oprócz burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudy i radnych miejskich, wzięło też udział kierownictwo Urzędu Miasta, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl