Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 12
2018-03-19 10:17 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W piątek 16 marca odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta

Rada rozpoczęła się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Na wstępie spotkania przyjęto protokół z poprzedniej sesji i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta Kolno z prac między obradami.

W dniu sesji przyjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2030.

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.

 - w sprawie podziału miasta Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 - w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno. Z dniem 1 września 2018 roku tygodniowy wymiar godzin powyższych pracowników nie może przekroczyć 22 godzin – reguluje to ustawa z dnia 27 października 2017 roku. Obecnie tygodniowy czas pracy wynosi 25 godzin dlatego radni musieli nową uchwałą dostosować się do zmian, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego.

 - w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kolnie. W związku ze zmianą organu sprawującego nadzór nad działalnością straży z Komendanta Głównego Policji na Wojewodę zachodziła konieczność dostosowania Regulaminu Straży Miejskiej w Kolnie do wymogów obowiązującej ustawy. Straż Miejska w naszym mieście działa od 2007 roku. Strażnicy realizują swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organami powołanymi do ochrony porządku publicznego. Są to w szczególności: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna i Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. W kolneńskiej straży zatrudnionych jest obecnie trzech funkcjonariuszy.

Przyjęto również sprawozdania:

 - z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. Burmistrz Miasta Kolno w omawianym roku zawarł ogółem 14 umów z 9 organizacjami pozarządowymi. Z przyznanej na 2017 r. dotacji na realizację zadań publicznych wykorzystano w całości przekazaną przez samorząd kwotę tj.180 tys. Środki przeznaczone zostały m. in. na organizację różnorodnych imprez sportowych – Kolneńskie Biegi Jesieni, Maraton Pływacki im. Jana z Kolna, Otwarte Mistrzostwa Kolna w Tenisie Stołowym; cykle spotkań aktywizujących dla niepełnosprawnych, aktywizację społeczną osób niewidomych i słabowidzących oraz turnieje, wędrówki, pikniki i rajdy po malowniczych terenach Ziemi Kolneńskiej.

- z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2017. Program koncentruje się w dużym stopniu na udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Młodzi mieszkańcy miasta mogą liczyć na opiekę Świetlicy Środowiskowej „Stokrotka” działającej przy Urzędzie Miasta. W 2017 roku do placówki uczęszczało 46 dzieci, na których dożywianie przeznaczono ponad 8,5 tys. zł. Wychowankowie mają do dyspozycji 6 pomieszczeń wyposażonych w różnorodne sprzęty: telewizory, komputery, DVD, stół do tenisa. Dzieci korzystają z licznych gier planszowych oraz zabaw ruchowych i integracyjnych w ramach organizowanych w placówce przedsięwzięć. Chętnie biorą też udział w propozycjach przygotowywanych na okres ferii zimowych i wakacji.

 - z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2017. W ramach działalności edukacyjnej i szkoleniowej zorganizowano 23 warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom m. in. akcję „Dopalacze. Odlot czy upadek?”.

W piątkowej sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miasta, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl