Grafika góra

„Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II”

zdjęcia artykułu 1
2018-03-20 14:46 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W dniu 28.02.2018r. została zawarta umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0016/17-00 o dofinansowanie pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 067 934,14zł,

Wartość dofinansowania UE wynosi 7 758 803,21zł.

Termin zakończenia realizacji rzeczowego zadania - 30.09.2019r.

 

Przedmiotem realizacji projektu jest rozwój strefy aktywności gospodarczej w mieście poprzez uzbrojenie dodatkowych terenów pod przyszłe inwestycje, w tym: budowę sieci: telekomunikacyjnej, wod-kan, kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej sn, budowę oświetlenia drogowego, budowę pełnej obsługi komunikacyjnej jak dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem potrzeb dla osób niepełnosprawnych, co stanowi II etap uprzednio podjętych przez miasto działań w tym zakresie.

 

Dzięki realizacji tak zaplanowanego przedsięwzięcia Miasto do końca 2019r. będzie dysponować kolejnymi uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. 6,5245ha, z przeznaczeniem dla firm. Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego Miasta Kolno poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki rozbudowie strefy gospodarczej miasta Kolno.

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl