Grafika góra

„Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II”

zdjęcia artykułu 1
2018-03-20 14:46 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W dniu 28.02.2018r. została zawarta umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0016/17-00 o dofinansowanie pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – tereny inwestycyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 067 934,14zł,

Wartość dofinansowania UE wynosi 7 758 803,21zł.

Termin zakończenia realizacji rzeczowego zadania - 30.09.2019r.

 

Przedmiotem realizacji projektu jest rozwój strefy aktywności gospodarczej w mieście poprzez uzbrojenie dodatkowych terenów pod przyszłe inwestycje, w tym: budowę sieci: telekomunikacyjnej, wod-kan, kanalizacji deszczowej, przebudowę linii napowietrznej sn, budowę oświetlenia drogowego, budowę pełnej obsługi komunikacyjnej jak dróg wewnętrznych, z uwzględnieniem potrzeb dla osób niepełnosprawnych, co stanowi II etap uprzednio podjętych przez miasto działań w tym zakresie.

 

Dzięki realizacji tak zaplanowanego przedsięwzięcia Miasto do końca 2019r. będzie dysponować kolejnymi uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi o łącznej pow. 6,5245ha, z przeznaczeniem dla firm. Głównym celem realizacji projektu jest wzmacnianie rozwoju gospodarczego Miasta Kolno poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, dzięki rozbudowie strefy gospodarczej miasta Kolno.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl