Kolno zmodernizuje miejską oczyszczalnię

zdjęcia artykułu 9
2018-05-18 13:02 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Kolejna inwestycja w ekologię

Będzie to jedna z największych miejskich  inwestycji w Kolnie. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni pochłonie  13 331 328,68 zł brutto. Zgodnie z dobrą praktyką kolneńskiego samorządu skutecznie pozyskano na tę inwestycję dofinansowanie zewnętrzne. Dofinasowanie jakie udało się pozyskać jest jedno z największych z dotychczasowych. Wartość dotacji  to dokładnie  6 908 892,60 zł . Środki pochodzą z Funduszu Spójności.

16 maja 2018 roku umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.  Marek Łuba. Z ramienia NFOŚIGW podpis złożył Prezes Zarządu Kazimierz Kujda.  PUK planuje zakończyć realizację projektu do 30.06.2021 r. Obecni na podpisaniu umowy byli również Burmistrz Kolna Andrzej Duda oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski.

 - To ważna dla naszego miasta inwestycja, gdyż dotyczy ochrony środowiska. Będziemy modernizowali oczyszczalnię, która ma już prawie 20 lat i nie przechodziła do tej pory gruntownej modernizacji – mówił Burmistrz Kolna Andrzej Duda w wypowiedzi dla programu Agrobiznes w TVP 1. Link do materiału filmowego poniżej:

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/agrobiznes/wideo/17052018-1210/36975415

Inwestycja jest konieczna, gdyż po tak długim okresie od rozruchu oczyszczalnia jest już w znacznym stopniu wyeksploatowana. Modernizacja oczyszczalni jest inwestycją, która wg. Burmistrz Andrzeja Dudy zabezpieczy niezbędne warunki do rozwoju miasta na przyszłość. Władze miasta mają  na uwadze np.  szybki rozwój budownictwa w Kolnie. W ostatnich latach oddano do użytku wiele domów jednorodzinnych. Obserwuje się również boom w budownictwie wielorodzinnym. Budowę nowych bloków w Kolnie realizują miejscowi oraz zewnętrzni deweloperzy. Powstające na terenach inwestycyjnych nowe firmy również generują dodatkowe zapotrzebowanie na odbiór  ścieków komunalnych i przemysłowych. Wszystko to  zwiększa wykorzystanie mocy obecnej oczyszczalni. Po kompleksowej kanalizacji miasta, rekultywacji wysypisk oraz montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, jest to kolejna inwestycja  w obszarze ekologii w naszym mieście. Ten kierunek rozwoju jest jednym z kluczowych dla władz miasta. Przypomnijmy w roku 2015 Kolno zostało laureatem  konkursu Ministerstwa Środowiska pn. „Zielone Miasta – w stronę przyszłości”. Był on  skierowany do miast, które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się wysoce ekologicznymi rozwiązaniami.

DEK_9938.JPG

Na zdjęciu od lewej siedzą: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, Prezes Zarządu NFOŚIGW w Warszawie Kazimierz Kujda, Prezes PUK Sp. z o.o. Marek Łuba oraz poseł Kazimierz Gwiazdowski.

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolnie  będzie prowadzona w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Kluczowym elementem inwestycji będzie zmiana technologii przerobu osadów. Polegało to będzie na budowie układu technologicznego, autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu (obecnie w technologii  GWDA) wraz z odzyskiem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania obiektów oczyszczalni oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni. Projekt obejmuje również rozbudowę obiektów oczyszczalni, wprowadzenie innowacyjnego monitoringu  sieci wodociągowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. Głównym celem projektu jest renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Przyczyni się to do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz polepszenia stanu środowiska naturalnego.

 

Tekst: Juliusz Jakimowicz

Zdjęcia: NFOŚIGW w Warszawie

 

 

 

Szczegółowy opis projektu poniżej.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o.

,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno"

Wartość całkowita inwestycji: 13 331 328,68 zł brutto

Wartość dofinansowania: 6 908 892,60 zł - środki Fundusz Spójności

Umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Prezes Zarządu Marek Łuba podpisał w dniu 16 maja 2018 roku (Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0394/17-00 Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno” nr POIS.02.03.00-00-0394/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020). Beneficjent tj. Przedsiębiorstwo usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. planuje zakończyć realizację projektu 30.06.2021 r.

 

Zakres projektu:

Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kolnie. Zadanie będzie prowadzone w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Rozbudowa oczyszczalni polegająca na budowie układu technologicznego autotermicznej tlenowej stabilizacji osadu (obecnie w technologii  GWDA) wraz z odzyskiem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania obiektów oczyszczalni oraz wymianie wyeksploatowanego wyposażenia oczyszczalni. Proces ten zapewni pełną stabilizację, higienizację, a nawet pasteryzację osadów, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych i rolniczych. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów, połączeń technologicznych i sieci zewnętrznych, dostarczeniem niezbędnych mediów, zapewnienia niezbędnej komunikacji oraz ukształtowaniem terenu.

 

Zakres modernizacji: 1. Pompownie: pompowania ścieków surowych i technologiczne oraz zbiornik retencyjny odcieków (modernizacja); 2. Część mechanicznego oczyszczania ścieków: stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (modernizacja), 3. Część biologiczna: reaktory biologiczne, osadniki wtórne (modernizacja); 4. Gospodarka osadowa: pompownia osadu recyrkulowanego (modernizacja),  stacja  zagęszczania osadu, punkt odbioru osadu odwodnionego (ob. istniejący), budynek technologiczny (budynek projektowany), układ autotermicznej stabilizacji tlenowej osadu ATSO i  zbiornik wody technologicznej (obiekty projektowane); 5. Pomieszczenie dmuchaw (modernizacja); 6. Układ dawkowania PIX-u (modernizacja); 7. Budynek administracyjny (wymiana pokrycia dachowego), laboratorium (wyposażenie); 8 Automatyka (projektowana).

 

Zadanie 2 – Instalacje urządzeń do monitoringu pracy sieci wodociągowej w tym system GIS (System informacji przestrzennej).

Instalacja systemu GIS polega na instalacji urządzeń do monitoringu pracy sieci wodociągowej na terenie miasta, w postaci słupków telemetrycznych do monitoringu przepływów, co umożliwi m.in. lokalizację awarii sieci wodociągowej. System umożliwi gromadzenie, przesyłanie i wizualizację podstawowych parametrów pracy sieci.

W przypadku tego rozwiązania system zapewni w eksploatacji systemu wodociągowego:

- inwentaryzacja sieci,

- scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektów sieciowych,

- łatwy i szybki dostęp do danych oraz bezproblemowa ich wymiana wewnątrz przedsiębiorstwa,

- usprawnienie procesu usuwania awarii,

- umożliwienie bieżącej i ciągłej kontroli parametrów hydraulicznych i jakościowych związanych z funkcjonowaniem sieci poprzez rejestrację,

- archiwizację i graficzną reprezentację pomiarów zbieranych za pośrednictwem systemu automatyki przemysłowej,

- możliwość stworzenia symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie analitycznych modeli przestrzennych,

- znaczne usprawnienie obsługi klienta.

Zadanie 3 – Budowa instalacji OZE W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej usytuowana w całości na gruncie o parametrach Max. 80 kW oraz inwertery fotowoltaiczne o mocy od 15 do 20 kW. Zostaną zainstalowane moduły  fotowoltaiczne, polikrystaliczne o mocy 270 W. Całość instalacji fotowoltaicznej będzie zamontowania na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz przyłączona do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

Instalacja przyniesie oszczędności w postaci 10% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Celem projektu jest renowacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście Kolno. Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w mieście Kolno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz polepszenia stanu środowiska naturalnego. Cel główny to wzrost efektywności korzystania z zasobów inwestycyjnych obszaru Kolna przez kompleksowe uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej, która w wyniku przestarzałych systemów oraz awaryjności stała się nieefektywna wraz z dostosowaniem systemu do uregulowań prawnych. 

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl