Aktualności

28 grudnia sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 2
2018-12-13 09:51 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Uprzejmie informuję, iż zwołałem II zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

 

 

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2019-2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2019 rok.
 8. omówienie przez Burmistrza Miasta projektu budżetu,
 9. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 10. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miasta,
 11. odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu
  i Finansów,
 12. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 13. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 14. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
  dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz
  dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie miasta Kolno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kolna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2017-2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego
  do udzielania nieodpłatnego wsparcia, w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych
  w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
  w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2019 rok.
 23. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
 24. Korekta sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2017 roku.
 25. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2017 rok.
 26. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl