Aktualności

5 marca sesja Rady Miasta

zdjęcia artykułu 1
2019-02-20 14:38 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem III zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 5 marca 2019 r. (wtorek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Kolno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno.
 15. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Kolno.
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2018 roku.
 17. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2018 r.
 18. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w mieście Kolno za rok 2018.
 19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2018.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl