Strona główna Aktualności

Obrady Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 18
2019-03-08 07:48 | Opublikował: Tomasz Sobieski
5 marca radni miejscy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta obradowali w ramach III zwyczajnej sesji. Wtorkowe posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i sprawozdaniem Burmistrza Miasta z prac pomiędzy sesjami.

W dniu obrad podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.,

 - w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Miasta Kolno,

 - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat,

 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno,

 - w sprawie wyboru delegatów do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”. Rada gminy, zgodnie z § 4 ust. 7 statutu Stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego, dokonuje wyboru delegatów na okres równy kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego. W mieście Kolno wybrano dwóch delegatów: Andrzeja Dudę i Mariusza Rakowskiego.

 - w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2019 rok,

 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały z dnia 24 listopada 2017 roku ma na celu doprecyzowanie jej zapisów do wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności dotyczy utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla miasta Kolno z lokalizacją nowego PSZOK przy ulicy Pastorczyk. Projekt uchwały określa też poszczególne rodzaje odpadów zebranych w sposób selektywny, które mogą być nieodpłatnie dostarczone do PSZOK przez właścicieli nieruchomości. W punkcie, w każdej ilości, będą przyjmowane dostarczone posegregowane odpady tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji obejmujące odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte opony: rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony (pojazdy nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej), odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie, baterie, akumulatory oraz chemikalia zawierające rtęć, pozostałości farb, klejów czy rozpuszczalników.

 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podniesienie stawek opłat za usługi podyktowane jest 40 % wzrostem ceny przyjęcia jednej tony odpadów zmieszanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii – z 303,92 zł w 2018 roku do 426 zł od 1.03.2019 r. Zmiana cen jest wynikiem obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za środowisko. Według założeń ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym (gminy nie mogą dokładać pieniędzy na realizację tego systemu ani czerpać żadnych korzyści finansowych). W związku z tym podwyższenie miesięcznej stawki, przyjętej przez Radę Miasta uchwałą, jest wynikiem dostosowania się do nałożonych na gminę wymogów.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnicuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wysokość opłat ustalono:

 - dla gospodarstwa 1 osobowego – 18 zł,

 - dla gospodarstwa 2 osobowego – 36 zł,

 - dla gospodarstwa 3 osobowego – 54 zł,

 - dla gospodarstwa 4 osobowego – 72 zł,

 - dla gospodarstwa 5 osobowego – 90 zł,

 - dla gospodarstwa 6 osobowego i powyżej – 99 zł.

Dla odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny:

 - dla gospodarstwa 1 osobowego – 27 zł,

 - dla gospodarstwa 2 osobowego – 54 zł,

 - dla gospodarstwa 3 osobowego – 81 zł,

 - dla gospodarstwa 4 osobowego – 108 zł,

 - dla gospodarstwa 5 osobowego – 135 zł,

 - dla gospodarstwa 6 osobowego i powyżej – 162 zł miesięcznie.

 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Kolno.

W dniu sesji przyjęto również: analizę gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Kolno, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2018 roku, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2018 r., sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2018.

Burmistrz udzielił też odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Samorządowcy pytali m. in.: o informacje dotyczące budowy nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, która tymczasowo mieści się w budynku gimnazjum, możliwość zakupu nowych ubrań dla pracowników PUK, którzy obsługują pogrzeby. Radni byli też zaniepokojeni informacją, że po remoncie KOKiS przez 5 lat nie będzie działało kino (informacja ta według burmistrza jest nieprawdziwa). Samorządowcy dopytywali też czy miasto razem z powiatem kolneńskim będzie brało udział w modernizacji ulicy M. Konopnickiej, która jest drogą powiatową. Pytano również czy w razie strajku nauczycieli dyrekcja zapewni dzieciom zajęcia i opiekę. Dociekano czy to prawda, że jakaś spółka skarbu państwa interesuje się naszą ciepłownią. Interesowano się zamierzeniami inwestycyjnymi i zabudową przestrzenną miasta na ul. Klonowej, Wojska Polskiego, Świerkowej i Dębowej oraz możliwością zwiększenia bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego (w chwili obecnej wynosi ona 60 %). Pytano czy w warunkach zabudowy osiedla, gdzie deweloperzy budują bloki są ujęte altanki śmieciowe oraz kto będzie sporządzał raport o stanie gminy. Wpłynęła też do przewodniczącego interpelacja dotycząca Czartorii i kosztach poniesionych przez nasze miasto w  budowę wysypiska.  

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl