Aktualności

12 kwietnia Sesja Rady Miasta

zdjęcia artykułu 1
2019-04-02 20:41 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem IV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 12 kwietnia 2019 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń spowodowanych uchwałą nr XXXVIII/211/18 Rady Miasta Kolno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kolno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i grupy młodsze prowadzonych przez miasto Kolno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl