Strona główna Aktualności

22 sierpnia Sesja Rady Miasta

zdjęcia artykułu 1
2019-04-02 20:41 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem VI zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 22 sierpnia 2019 r. (czwartek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podlaskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kolno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
  1 września 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kolno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr II/15/18 z dnia
  28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia do wysokości 150 % kryterium dochodowego uprawniającego
  do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek
  w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr II/16/18 z dnia
  28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
 16. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za II kwartał 2019 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl