IV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 40
2019-04-16 12:32 | Opublikował: Tomasz Sobieski
12 kwietnia radni miejscy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta obradowali w ramach IV zwyczajnej sesji. Piątkowe posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i sprawozdaniem Burmistrza Miasta z prac pomiędzy sesjami.

W dniu obrad podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2030.

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.

 - w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno.

 - w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno.

 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno.

 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno.

 - w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszeń spowodowanych uchwałą nr XXXVIII/211/18 Rady Miasta Kolno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kolno. Właściciele gruntów, na których ma przebiegać linia elektroenergetyczna 110 WN Łyse-Kolno zarzucają, że podjęta uchwała ich zdaniem jest sprzeczna z normami obowiązującego prawa, gdyż nie przeprowadzono wcześniej konsultacji społecznych.

W ocenie Rady Miasta Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został sporządzony z zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w ustawie z dn. 27 marca 2003 r. i posiada wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia:

- ogłoszono w prasie (Gazeta Współczesna wyd. 29.05.2017 r.) oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków (zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno od dnia 26.05.2017 r. do dnia 07.07.2017 r. oraz na stronie internetowej Urzędu – zakładka BIP - Biuletyn Informacji Publicznej od dnia 26.05.2017 r.),

- zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,

- rozpatrzono wnioski złożone do planu,

- sporządzono plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno,

- sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,

- uzyskano od gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej opinię o sporządzonym projekcie planu,

- wystąpiono o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w planie,

- dokonano uzgodnień projektu planu,

- wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

- ogłoszono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w lokalnej prasie (Miesięcznik Kolneński (marzec; Nr 217/03/2018 - egzemplarz bezpłatny wyd. 11.04.2018 r), (zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno od dnia 28.03.2018 r. do dnia 12.06.2018 r. oraz na stronie internetowej urzędu – zakładka BIP - Biuletyn Informacji Publicznej od dnia 27.03.2018 r.),

- wyłożono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w terminie

od 23.04.2018 r. do 25.05.2018 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w dniu 25.05.2018 r.,

- wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu –  do 10.06.2018 r..

Osoby fizyczne, prawne i organizacyjne miały możliwość składania wniosków do planu, miejscu i terminie ewentualnych uwag. Pomimo możliwości składania uwag w formie: pisemnej, ustnej do protokołu i elektronicznej w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu żadne wnioski nie wpłynęły. Na zorganizowanej dyskusji społecznej również nie pojawiły się zainteresowane osoby. Po burzliwej dyskusji na sesji Rady Miasta (12 kwietnia) radni zdecydowali o odmowie uchylenia uchwały uznając wezwanie za bezzasadne.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i grupy młodsze prowadzonych przez miasto Kolno.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.

- (autopoprawka) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. Podczas ostatniej sesji (12 kwietnia) radni miejscy uchwalili nowe stawki. – Popełniliśmy błąd w obliczeniu stawek, ale na szczęście autopoprawka  polega na ich obniżeniu – mówi Andrzej Duda. Niestety nie dotyczy ona wszystkich mieszkańców i w zasadzie jest kosmetyczna.

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnicuje się w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

Dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wysokość opłat ustalonych podczas marcowej sesji wynosi (stawki obowiązują od 1 kwietnia):

 - dla gospodarstwa 1 osobowego – 18 zł,

 - dla gospodarstwa 2 osobowego – 36 zł,

 - dla gospodarstwa 3 osobowego – 54 zł,

 - dla gospodarstwa 4 osobowego – 72 zł,

 - dla gospodarstwa 5 osobowego – 90 zł (po poprawce 89 zł),

 - dla gospodarstwa 6 osobowego i powyżej – 99 zł (po poprawce 94 zł). Reszta opłat uchwalona podczas sesji marcowej pozostaje bez zmian.

W dniu sesji przyjęto również sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.

Na zakończenie Burmistrz Kolna i Przewodniczący Rady Miasta, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, złożyli wszystkim mieszkańcom życzenia. Życzenia Wielkanoce przesłali mieszkańcom Kolna również posłowie na Sejm RP: Andrzej Maciejewski, Lech Antoni Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski.                               

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu, zaproszeni goście (Marek Dudko, biuro doradczo – szkoleniowe APLIKON), mieszkańcy miasta i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl