Grafika góra

Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego odpadów komunalnych w miejscowości Górskie gmina Kolno

zdjęcia artykułu 9
2010-12-01 11:54 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2.: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

 

Termin realizacji: 14.01.2010 r. do 05.11.2012 r.

Wartość całkowita projektu: 1 005 503,15 zł

Wartość dofinansowania: 849 747,23 zł

 

Cel ogólny projektu:

- poprawa stanu środowiska naturalnego obszaru Miasta i Gminy Kolno poprzez rekultywację przestarzałego wysypiska odpadów w miejscowości Górskie.

 

Bezpośrednie cele projektu to:

- zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego regionu poprzez inwestycję zmniejszającą negatywne skutki cywilizacji,

- rekultywacja przestarzałego składowiska odpadów,

- poprawa jakości środowiska naturalnego obszaru,

- poprawa warunków społ.-gosp. obszaru,

- wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru oraz rozwój przedsiębiorczości,

- poprawa estetyki obszaru,

- poprawa jakości życia lokalnej społeczności,

- zatrzymanie oraz odwrócenie niekorzystnych tendencji demograficznych.

 

W Gminie Kolno funkcjonowało od 1984 roku składowisko odpadów dla Miasta Kolno i Gminy Kolno w miejscowości Górskie. Podczas badania jego stanu technicznego, przeprowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kolnie stwierdzono wiele uchybień, m.in.:

- niekompletne i w dużym stopniu zniszczone ogrodzenie wysypiska,

- zniszczona brama wjazdowa,

- zdekompletowane oraz zniszczone boksy na surowce wtórne,

- zniszczony budynek stanowiący zaplecze socjalne (brak stolarki drzwiowej i okiennej, wyposażenia),

- całkowicie zdegradowany punkt zlewny wraz z utwardzanym dojazdem i niecką zlewkową,

- las stanowiący zieleń izolacyjną obiektu.

Fotografie przed i po rekultywacji:

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl