Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 50
2019-06-13 13:17 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Radni Rady Miejskiej 12 czerwca na V zwyczajnej sesji, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie przyznali absolutorium Burmistrzowi Andrzejowi Dudzie za wykonanie budżetu za rok 2018. Wcześniej samorządowcy debatowali też nad raportem o stanie miasta Kolno, za który włodarz uzyskał również wotum zaufania.

Realizacja budżetu w 2018 roku przebiegała prawidłowo. W czasie jego wykonywania nastąpiło jednak wiele zmian po stronie dochodów i wydatków, które dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zadania zlecone i bieżące wykonywane przez miasto Kolno. Założony plan dochodów wynosił 42 266 465,06 zł i został zrealizowany w 99,48 % tj. na kwotę 42 045 274,09 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 44 236 175,87 zł, a ich realizacja zamknęła się sumą 42 218 063,21 zł (95,44 % w stosunku do planu). Planowany deficyt w wysokości 1 969 710,81 zł oraz spłata kredytu w kwocie 895 tys. w całości została pokryta z wolnych środków. Dobre wskaźniki możliwości spłaty zadłużenia przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym miasta to niewątpliwe atuty wykonania ubiegłorocznego budżetu. W 2018 roku w Kolnie zrealizowano lub rozpoczęto szereg inwestycji. Wśród nich należy wymienić: przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług – etap II, termomodernizację budynków komunalnych, przebudowę placu przy Szkole Podstawowej nr 2 i rewitalizację placu i budynku KOKiS, modernizację oświetlenia ulicznego oraz przeprowadzone w placówkach oświatowych programy: Przedszkole na Plus i Poznajemy i eksperymentujemy przyszłość swoją poznajemy.

Burmistrz podziękował radnym za udzielone poparcie. - Chce podziękować serdecznie radzie za to absolutorium. Jest to bardzo przyjemne, kiedy otrzymuje się jednogłośnie rozliczenie budżetu za ubiegły rok. Dziękuję w imieniu własnym, ale i całego zespołu. To nie tylko ja jestem przyczyną tego sukcesu. Za tym stoi poprzednia rada, z którą naprawdę pracowało się wyśmienicie. Zresztą i z obecną też pracuje się bardzo dobrze. Chcę podziękować wszystkim radnym, którzy w 2018 roku brali udział w obradach. Chcę podziękować pracownikom urzędu, bo to naprawdę ogromny wysiłek. Mamy bardzo niewielu ludzi zajmujących się inwestycjami a one są naprawdę w tej chwili ogromne, gdyż przeznaczamy na nie około 18 milionów. Jest to jak na wydział, który liczy cztery osoby, w tym księgowość, która nie ma wydzielonych specjalnych ludzi do projektów to ogromna praca. Zresztą cały urząd pracuje naprawdę intensywnie i chcę podziękować moim wszystkim pracownikom za zaangażowanie. Bo realizacja tylu zadań w tak niewielkim mieście i w tak niewielkim zespole wymaga naprawdę ogromnego wysiłku. Jeszcze raz dziękuję wszystkim z całego serca za pozytywną opinię naszej pracy.

Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2019-2030,

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 rok,

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno,

- w sprawie nadania nazw ulic,

- w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę.

Przyjęto też sprawozdania: z działalności Straży Miejskiej za I kwartał tego roku, z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej i Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2018 rok oraz ocenę zasobów pomocy społecznej.

Na zakończenie sesji odbyła się Debata Społeczna z udziałem funkcjonariuszy z kolneńskiej policji i radnych na temat bezpieczeństwa w mieście. Omawiano również zdarzenia jakie zaistniały na terenie naszego miasta na przestrzeni kilkunastu miesięcy oraz przedstawiono i porównano statystyki.

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl