Strona główna Biznes Inwestycje miejskie

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno

zdjęcia artykułu 18
2012-12-01 13:52 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności

Okres realizacji: wrzesień 2009 r. – październik 2011 r.
Wartość projektu: 19,619 mln zł (netto)
Wartość dofinansowania: 10,654 mln zł (54,31%)

Cel projektu:
Budowa infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w mieście Kolno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz polepszenia stanu środowiska naturalnego, co ma bezpośredni związek z obszarem celu 3. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach omawianego celu wskazuje się na konieczność realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków. Ponadto działania powinny koncentrować się na zapewnieniu odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki.
Projekt zgodny jest także z celem 5 związanym ze wzrostem konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałaniu ich społecznej, gospodarczej i przestrzennej marginalizacji oraz doskonale wpisuje się w priorytetowe obszary związane z przyśpieszeniem rozwoju województw Polski wschodniej w ramach wyrównywania stopnia wyposażenia w stosunku do pozostałych obszarów w zakresie infrastruktury środowiskowej na poziomie lokalnym.
Główne strategiczne cele przedsięwzięcia przewidywanego do wsparcia z Funduszu Spójności można przedstawić następująco:

Zapewnienie spełnienia przez miasto Kolno wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno–ściekowej.
Wykorzystanie pomocy finansowej Funduszu Spójności w celu stworzenia efektywnych ekonomicznie warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie miasta Kolna.
Poprawa jakości środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.
Poprawa jakości życia mieszkańców Kolna oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego.
Podniesienie atrakcyjności miasta Kolna i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych.
Stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.
Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód podziemnych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej, a także z redukcji skażenia gleb.

Celami szczegółowymi są:

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Stąd celami realizacyjnymi polityki ekologicznej są:

wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski,
ochrona klimatu.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w trzeci cel Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski, w ramach którego przewidziano następujące zadania w ramach rozwoju infrastruktury oczyszczania ścieków:

zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków,
zakończenie programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM,
zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora rolno spożywczego.

Celem średniookresowym polityki ekologicznej w odniesieniu do jakości wód jest osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:

realizację inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji zbiorczej),
wspieranie działań inwestycyjnych, mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
opracowanie działań wodno-środowiskowych w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu wody poszczególnymi substancjami priorytetowymi, w tym zmniejszanie zawartości substancji priorytetowych w wodach, zaprzestanie lub eliminacja zrzutów, emisji i strat tych substancji.

Przedmiotowy projekt przyczynia się do realizacji celu średniookresowego związanego z realizacją działań inwestycyjnych, mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, realizując cel polegający na 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych do końca 2015r.
Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w mieście Kolno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia potencjału inwestycyjnego miasta oraz polepszenia stanu środowiska naturalnego, co ma bezpośredni związek z obszarem celu 3. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”.
Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach omawianego celu wskazuje się na konieczność realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków. Ponadto działania powinny koncentrować się na zapewnieniu odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki.


Zakres prac:

Budowa sieci sanitarnej (dł. 27,4 km)
Budowa sieci wodociągowej (dł. 2,2 km)
Budowa sieci deszczowej (dł. 3,5 km)

Wnioskodawca przedsięwzięcia
Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.


Przedmiotem projektu jest kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolna, którego realizację przewidziano w ramach niżej wymienionych zadań:


Zadanie nr 1 :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Os. 1000-lecia Państwa Polskiego i osiedlu pomiędzy ul. Armii Krajowej i św. Floriana wraz z kolektorem dosyłowym w ul. Konstytucji 3-go Maja, Kościuszki i Mickiewicza w Kolnie i 3 przepompowniami sieciowymi oraz rozbiórką, odtworzeniem i odbudową nawierzchni drogowych,
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrowskiej, M. Dąbrowskiej, Dębowej, Słowackiego i Sosnowej.

Zadanie nr 2:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolnie z adaptacją istniejących garaży na zaplecze socjalne oraz budową sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja, Chopina i Żeromskiego, Witosa i M. Dąbrowskiej oraz ul. Konopnickiej.

Zadanie nr 3:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ul. Klonowej, Marii Dąbrowskiej, Sosnowej, Brzozowej, Św. Floriana.

Zadanie nr 4:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiórką, odtworzeniem i odbudową nawierzchni drogowych w ul. Senatorskiej, Strażackiej, Wojska Polskiego, Polnej, Okrzei, Czystej, Staszica, 1-go Maja, Chopina, Żeromskiego, Łaziennej, Ogrodowej, Ks. Janusza, Grunwaldzkiej, Łabno Małe, Łabno Duże, Kopernika, Łąkowej i Bocznej, Witosa oraz części ul. Sobieskiego, Mickiewicza, Kościelnej, Zielonej i Kolejowej.

Zadanie nr 5:

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3-go Maja.

Zadanie nr 6:

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej, 11-go Listopada, Chopina, Kościuszki, Łabno Małe, M. Dąbrowskiej, Witosa i Konstytucji 3-go Maja.

Uwaga: Dla budynków podłączonych do wodociągu realizowanego w ramach Zadania nr 2 i 5 projektuje się równolegle budowę kanalizacji sanitarnej.


Efekt:

nowa kanalizacja sanitarna, wodociągowa i deszczowa
950 gospodarstw domowych podłączonych do infrastruktury kanalizacyjnej
109 gospodarstw domowych podłączonych do infrastruktury wodociągowej
30 podmiotów gospodarczych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
6 budynków użyteczności publicznej podłączonych sieci kanalizacji sanitarnej
4 546 osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
111 osób podłączonych do sieci wodociągowej
zmniejszenie opłat dla odbiorców indywidualnych za odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych – łącznie
ok. 7,6 mln PLN (wartość zdyskontowana na przestrzeni 30 – letniego okresu objętego analizą)
efekt ekologiczny w postaci ok. 1,75 mln metrów sześciennych oczyszczonych ścieków w okresie 30 lat, co daje istotne korzyści w postaci znacząco zmniejszonego ładunku zanieczyszczeń przedostających się do gleb i wód podziemnych.

obiekt: galeria (ID: 293)
wyrównanie podobiektów: wycentrowanie
brak tytułu - obiekt: galeria (ID: 293)

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl