Odbyła się VII sesja Rady Miasta

zdjęcia artykułu 50
2019-09-30 11:11 | Opublikował: Wiesław Boć
27 kwietnia radni miejscy w sali konferencyjnej Urzędu Miasta obradowali w ramach VII zwyczajnej sesji. Piątkowe posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i sprawozdaniem Burmistrza Miasta z prac pomiędzy sesjami.

W dniu obrad podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 rok;

 - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kolno w charakterze Partnera projektu realizowanego przez Miasto Łomża (Lidera) w ramach projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;

Ww. projekt będzie realizowany przez Miasto Łomża w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organizacją pozarządową wyłonioną przez Lidera Projektu. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” to przedsięwzięcie  zaplanowane do realizacji do 31.12.2021 r. wspólnie z powiatami: hajnowskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Gminą Boćki i Miastem Kolno. Powiat kolneński deklaruje zabezpieczenie w budżecie projektu wkładu własnego w formie świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej, które będzie przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy w ramach realizacji projektu. Wkład niepieniężny stanowić będą: nieruchomości wydzielone dla CIS, urządzenia, materiały, surowce, wartości niematerialnych i prawnych ekspertyz oraz nieodpłatna praca wykonywana przez wolontariuszy ponad te przewidziane w projekcie.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie około 20 mln zł. Jego celem będzie zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach Centrum Integracji Społecznej. Realizacja projektu będzie polegać na kontynuacji działań Centrum Integracji Społecznej w Łomży oraz utworzeniu Centrum lub Oddziału Centrum Integracji Społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów zgodnie z zapisami art. 3 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach projektu planuje się, że w ciągu 3 lat wsparciem zostanie objętych około 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 - w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kolno;

(na ww. działkach został wybudowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w celu przyjmowania każdej ilości odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości)

 - w sprawie wyboru ławnika.

27 września kolneńscy radni w tajnym głosowaniu zdecydowali też o wyborze ławnika do  Sądu Okręgowego w Łomży. Jednomyślne poparcie radnych uzyskał Ryszard Wróblewski. Wcześniej Prezes Sądu Okręgowego w Łomży zwrócił się z prośbą do Rady Miasta Kolno o wybór  ławnika dla potrzeb Sądu Okręgowego w Łomży, w związku z upływem czteroletniej kadencji ławników 2016-2019.

Zgodnie z  Prawem o ustroju sądów powszechnych,  ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gminy, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miasta zapoznaje się z opinią zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zespół przedstawia swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na sesji rady, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Po przeprowadzeniu wyborów rada stwierdza w drodze uchwały wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Łomży.

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl