Obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 35
2019-09-30 11:11 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W środę, 30 października miejscy samorządowcy obradowali w ramach VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta. Posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpoczęto o godzinie 12:00.

W dniu obrad podjęto uchwały:

 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Rada miasta przegłosowała podniesienie stawek podatku od nieruchomości od przyszłego roku. Wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok określiło Ministerstwo Finansów. Z uwagi na wzrost cen towarów i usług stawki te w 2020 roku będą wyższe w porównaniu z 2019 rokiem o 1,8%.  Wprowadzona w Kolnie podwyżka podatków będzie niższa od przewidywanej inflacji;

 - w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Kolno zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia;

 - w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Kolno. Podstawą przyjętych w uchwale zmian jest wykluczenie z istniejącej aglomeracji jednej z oczyszczalni, która wchodziła do „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Na dotychczasowym obszarze działania aglomeracji Kolno istniały dwie oczyszczalnie ścieków – jeden obiekt komunalny, do którego trafiają ścieki bytowe powstające na terenie miasta, i drugi, należący do Zakładu Produkcji Mleczarskiej „Mlekpol”, który oczyszcza ścieki mleczarskie i do niedawna komunalne z przyzakładowego budynku mieszkalnego. Został on jednak pod koniec czerwca rozebrany i tym samym do oczyszczalni zakładowej trafiają wyłącznie ścieki przemysłowe. Pismo o wykreślenie spółdzielni z Planu Aglomeracji Kolno wystosowała SM „Mlekpol”;

 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

 - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Wdrożenie ww. polityki jest zgodne z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie „Korupcja polityczna”.

 - w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie. Realizowana od kilku lat przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma oświatowa zniosła od 1 września 2019 roku system nauczania gimnazjalnego. W związku z tym przyjętą uchwałą Rady Miasta stwierdzono zakończenie działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie.

Przyjęto też: informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2019 r. oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Kolno w roku szkolnym 2018/2019 wraz z informacją na temat wyników z egzaminów szkolnych.

Po raz pierwszy uczniowie szkół podstawowych na zakończenie edukacji zdawali egzamin ósmoklasisty. Sprawdzian zewnętrzny odbył się w dn. 15-17 kwietnia. Wyniki przeprowadzonego egzaminu są informacją zwrotną o poziomie osiągnięć uczniów i efektach nauczania w szkole. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki podsumowanie wyników ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów plasuje szkołę na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Z języka polskiego uczniowie osiągnęli 67% (średnia w kraju 63%), z matematyki 50% (średnia w Polsce 45%), a z języka angielskiego aż 0% (średnia w kraju 59%). W Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza wyniki kształtowały się odpowiednio: język polski – 66%, matematyka – 42% i język angielski – 55%. Arkusz standardowy z języka polskiego zawierał 22 zadania. Za poprawne ich rozwiązanie można było uzyskać 50 punktów: 15, tj. 30% z zadań zamkniętych i 35 pkt (70%) z zadań otwartych. Zadania sprawdzały m.in. odbiór tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji, znajomość wybranych utworów literackich oraz umiejętności wnioskowania i tworzenia tekstów argumentacyjnych. Sprawdzian z matematyki obejmował 21 zadań. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów umiejętności analizy treści i występujących w nich elementów graficznych, zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania zadania oraz sformułowania odpowiedzi. Do zdobycia maksymalnie było 30 punktów – po piętnaście z zadań otwartych i zamkniętych. W arkuszu egzaminacyjnym z języków obcych sprawdzane były umiejętności dotyczące pięciu obszarów: rozumienie tekstów pisanych i ze słuchu, znajomość środków i funkcji językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Uczniowie zmagali się z 51 zadaniami.

Ostatni egzamin przeprowadzony w gimnazjum odbył się w dniach 10, 11 i 12 kwietnia. Kolneńska szkoła osiągnęła w nim w części humanistycznej 64% (średnia w kraju 63%), z matematyki 39% (średnia krajowa 43%), z przedmiotów przyrodniczych 47% (średnia krajowa 49%), z historii i wiedzy o społeczeństwie 61% (średnia krajowa 59%) oraz z języka angielskiego 66% (średnia krajowa 68%), a niemieckiego 64% (średnia krajowa 51%). 

Burmistrz udzielił również odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Dotyczyły one w głównej mierze terminów odbioru technicznego prowadzonych w mieście inwestycji - remont KOKiS, boiska i głównej ulicy Kolna. Pytano o sterylizację i odrobaczanie dziko żyjących kotów, przepisy dot. ponownego umożliwienia straży miejskiej korzystania z fotoradarów oraz plany i koszty przeniesienia biblioteki miejskiej do pomieszczeń piwnicznych w budynku po gimnazjum. Samorządowcy interesowali się też dokumentacją dot. remontów ulic: Ogrodowej, Łaziennej, Okrzei i św. Floriana oraz zakresem remontu na ul. Sikorskiego. Dociekano, kiedy będą ustawione kosze przy głównej ulicy. Poruszono kwestię monitoringu na stadionie, pytano o szansę wykonania alejek na starym cmentarzu. Pytano też o przyczyny różnicy wyników egzaminów w szkołach podstawowych i czy jest możliwość wyróżnienia nauczycieli za wyniki uczniów.

Burmistrz poinformował, że: odebrano już tereny inwestycyjne, boisko i remontowany KOKiS, a odbiór techniczny DK-63 leży w gestii GDDKiA. Natomiast regulamin dot. postępowania z dziko żyjącymi zwierzętami jest ogólnie dostępny i realizowany. Remonty ulic projektowane są w ramach budżetu, a kosze na ul. Wojska Polskiego pojawią się po zakończeniu remontu. Natomiast monitoring na stadionie zostanie udoskonalony. Burmistrz przekazał też, że w bieżącym roku 50 osób będzie odpracowywało w PUK karę ograniczenia wolności.

Na sesji powróciła również sprawa uhonorowania Mieczysława Torbicza jako burmistrza Kolna (miał on zarządzać miastem w czasie okupacji). Radni, na podstawie zgromadzonych dokumentów, podjęli w tej kwestii decyzję odmowną.

W sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miasta, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl