Ogłoszenie - X sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2019-12-20 08:59 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem X zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 31 grudnia 2019 r. (wtorek). Początek sesji godzina 9.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. Porządek dzienny posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2020-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2020 rok.
 8. Omówienie przez Burmistrza Miasta projektu budżetu,
 9. Odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 10. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miasta,
 11. Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 13. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 14. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno na rok szkolny 2019/2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2020 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2017-2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 22. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2018 rok.
 23. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

 Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl