Uchwalono budżet Kolna na 2020 rok

zdjęcia artykułu 25
2020-01-02 09:57 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na ostatniej w tym roku X zwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęto budżet Kolna na 2020 r. Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości 50 383 529,00 złotych. Wydatki zaś zaplanowano na kwotę 51 890 634,00 złotych. Deficyt w kwocie 1 507 105,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego i środkami wynikającymi z rozliczenia dotacji na realizację programów, projektów i zadań finansowych. Wtorkowe obrady zorganizowano 31 grudnia o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniej sesji z dnia 25 listopada oraz wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta Kolno z prac pomiędzy obradami. Kolejno podjęto uchwały: w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2019 r. i w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2020-2032.

Następnie burmistrz Andrzej Duda omówił projekt budżetu na 2020 r.

- Ten budżet jest zrównoważony. Jest to jednak jeden z najtrudniejszych budżetów i to nie ze względu na dochody, tylko na niepewność inwestycji, które zaplanowaliśmy, i niepewność kwot poprzetargowych. My, maksymalnie, zgodnie z zasadami szacujemy w górę i ile tylko można na podstawie czynników, które nas obowiązują. Okazuje się, że nie zawsze jest to skuteczne. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe w tym roku, to u nas było dosyć dobrze. Nie mieliśmy wzrostów. Jeżeli chodzi o inwestycje, na które już ogłosiliśmy przetargi, a mianowicie termomodernizacja, pierwszy przetarg praktycznie został unieważniony ze względu na to, że oferty były znacząco wyższe. Być może w drugim przetargu lub w negocjacjach, bo mamy takie prawo i może będziemy z tego prawa korzystali, wyłonimy wykonawcę. Prace budowlane dzisiaj to punkt bardzo czuły w samorządach. Mamy nadzieję, że wszystko się powiedzie i będziemy tak próbowali działać, żeby zaplanowanych sum nie zwiększać. Jeżeli jednak będą rosnąć, to my będziemy się zastanawiali co robić – objaśniał Andrzej Duda.

- Ten budżet jest wykonany na dzisiaj optymalnie i nie zakłada on rezerwy 15% czy 20% na zwiększenie kwot po przetargach. Jeżeli takie będą, to będziemy musieli się zastanawiać, co dalej robimy. Czy rezygnujemy z jakiegoś zadania i pieniądze przeznaczamy na inne inwestycje, czy też będziemy próbowali wygospodarować pieniądze w budżecie i wykonywać wszystkie zadania. Oczywiście przed nami są znaki zapytania po drugiej stronie. Bo mamy trochę nieruchomości do sprzedania. Na terenach inwestycyjnych jest spore zainteresowanie i przynajmniej 4 inwestorów jest chętnych, by zakupić grunty. W tym, na przykład, jest dwóch inwestorów na tę samą nieruchomość. Nie wiemy, czy ona pójdzie w tej cenie, która jest określona w przetargu, czy może osiągniemy cenę wyższą. W związku z tym może być tak, że wszystko to nam się samoistnie poukłada. Jeśli nie, to na pewno będziemy musieli robić częste rady, komisje i zastanawiać się co dalej. Na koniec chcę dodać jeszcze jedną rzecz. Jest to praktycznie ostatni rok, w którym korzystamy z dofinansowania unijnego. Jak państwo widzicie, niektóre zadania są dofinansowane nawet w 90%, a inne w 85, 80 czy 75 procentach zakończył burmistrz.

Po odczytaniu opinii poszczególnych komisji Rady Miasta, opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej - przystąpiono do głosowania. Budżet na kolejny rok przyjęto 12 głosami za, jeden radny wstrzymał się od głosu. Burmistrz podziękował wszystkim za akceptację planu finansowego na 2020 rok i wspólne działania na rzecz mieszkańców Kolna.

Kolejno podjęto uchwały:

- w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku,

- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno na rok szkolny 2019/2020,

- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2020,

- w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2020 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2017-2020,

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2020 rok,

- w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców

(Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdza naruszenia prawa przez Burmistrza Miasta Kolno w działaniach poprzedzających przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania Miasta Kolno, dotyczącego obszaru zlokalizowanego w obrębie ulic Wojska Polskiego, Klonowej, Dębowej i Świerkowej w Kolnie i uznaje wniosek za niezasługujący na uwzględnienie.)

- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Na sesji przyjęto też informację Burmistrza Miasta z realizacji uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu, oraz sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2018 rok.

W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestię dotyczącą oświetlenia ulicznego na  Dębowej, Sosnowej i ulic w kierunku mleczarni. Dociekano też, czy po remoncie ulicy Dąbrowskiej wrócą ponownie tzw. policjanci, czyli progi, które spowalniają ruch. Pytano o gazociąg, który ma przebiegać blisko Kolna, i możliwość wpięcia się w nitkę do sieci, żeby ten gaz przewodowy do miasta przeprowadzić. Samorządowcy zastanawiali się, czy możliwy jest zakup nieruchomości na głównym skrzyżowaniu, bo szpeci ona po remoncie widok miasta (problem tkwi w księgach wieczystych, które trzeba uporządkować, co wymaga czasu). Poruszono również kwestię możliwości stworzenia w mieście noclegowni dla bezdomnych. Interesowano się, kiedy zostaną wyremontowane ulice: Zielona, Łazienna i Ogrodowa oraz zamontowane lustro dla ulicy Kopernika na głównej drodze. Radni złożyli również na piśmie do burmistrza za pośrednictwem Przewodniczącego Rady jedną interpelację.    

Podczas sesji odczytano również list otwarty skierowany przez członka Krajowego Zarządu Oficerów RP im. Marszałka Józef Piłsudskiego - Ireneusza Mieczkowskiego do Rady Miasta Kolno, Burmistrza Kolna i Wojewody Podlaskiego dotyczący kontrowersyjnej kwestii uhonorowania Mieczysława Torbicza jako burmistrza Kolna (miał on zarządzać miastem w czasie okupacji).

Na zakończenie Burmistrz Andrzej Duda i Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski złożyli życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom i obecnym na sesji samorządowcom, kierownictwu Urzędu Miasta oraz dyrektorom i prezesom jednostek podległych miastu.     

Wywiad na przełomie lat 2019/20 udzielony Telewizji Narew przez Burmistrza Miasta Kolno:

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl