Zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

zdjęcia artykułu 3
2020-02-26 09:18 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Pod plakatem KPRM (6 kwietnia) znajdują się wcześniejsze komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewody Podlaskiego dla osób powracających z północnych Włoch i innych zagrożonych regionów; także materiały Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Centrum ds. AIDS.

Pierwszy w kolejności załącznik zawiera nadesłane 15 kwietnia "Wytyczne dot. postępowania
z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS CoV-2"

Najnowsze - nadesłane od poniedziałku, 16 marca wieści dot. działań związanych
z koronawirusem - warto sprawdzić w bocznej zakładce "Komunikaty i ogłoszenia"
("Tablica ogłoszeń" po prawej stronie - pod wizerunkiem burmistrza).

-------------------------------------------------------------------

Wyraźniejszy plakat znajduje się w załącznikach pod spodem.

-------------------------------------------------------------------

UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU KOLNEŃSKIEGO

 KORONAWIRUS  2019-n CoV

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze  lub innych regionach, w których występuje zagrożenie KORONAWIRUSEM,  i 

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

gorączka  38 ºC                                    kaszel                             duszność i problemy z oddychaniem

- to:

BEZZWŁOCZNIE powiadom  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie 

   • 086-278-31-91
   • 692 452 624

        

  • lub

     zgłoś się  bezpośrednio lub telefonicznie do najbliższego Oddziału Zakaźnego:   

  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpital Łomża 86 473 33 58 
  • Izba Przyjęć tel. 86 473 32 54
  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny Białystok
  • ul Żurawia 14 - tel. centrala 85 831 80 00

   

   lub dzwoń na pogotowie:

  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Łomża

                              tel. 86 216 62 15       alarmowy 999        lub 112 

  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Białystok

                                         tel. 85 66 373 00  centrala

  lub

   dzwoń na Izbę Przyjęć Szpitala Ogólnego w Kolnie

   tel. 86 278 24-24 wew. 321    lub     86 27 3 93 01

   

             OGÓLNOPOLSKA  INFOLINIA  NFZ  W SPRAWIE KORONAWIRUSA  TEL.   800 190 590
 •  

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy, to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie - telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja, jak poprawnie i skutecznie myć ręce, znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)            Warszawa, 24.02.2020 r.

-------------------------------------------------------------------

Komunikat Wojewody Podlaskiego

Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego i koniecznością zapewnienia miejsca do leczenia pacjentów zakażonych wirusem. Oznacza możliwość zlecenia szpitalom m.in. zwiększenia bazy łóżek zakaźnych, przekształcenie oddziału w oddział zakaźny oraz zwiększenie obsady personelu.

Stan podwyższonej gotowości obowiązuje:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

3. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

5. Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

7. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

8. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

 

Decyzję wydano na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993).

Link do plakatu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia, z prośbą o wykorzystanie go w działalności informacyjnej:

https://www.gov.pl/attachment/4150cb85-5706-478b-9681-8c7943613066

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie
województwa podlaskiego
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam
zawieszenie na terenie województwa podlaskiego organizowania imprez artystycznych
i rozrywkowych.
§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich
imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009
r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich
odbywania na terenie województwa podlaskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników,
w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach,
filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych
podobnych obiektach.
§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
w Białymstoku.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeń Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości
publicznej także w środkach masowego przekazu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

-------------------------------------------------------------------

Krajowe Centrum ds. AIDS  przekazało link do kampanii edukacyjnej dedykowanej  koronawirusowi  http://www.gov.pl/koronawirus, do wiadomości i wykorzystania przez zespoły wojewódzkie ds. Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

 

Dodatkowo pani koordynator tego centrum przesłała do wykorzystania, w miarę możliwości:

 1. plakaty do wydruku - w załączeniu:
 • ogólny
 • do aptek – wersja kolor i szaro-biała
 • do szpitali.
  2. artykuły do prasy - różne rozmiary (z gotowością do zmieny formatu na niezbędny) – załączniki
  3. spot radiowy i metryczka - załącznik

-------------------------------------------------------------------

Spełniając prośbę Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, załączamy plakaty dot. koronawirusa - w 6 językach.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl