Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 29
2020-07-07 12:52 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Radni Rady Miejskiej 3 lipca -  na XIII zwyczajnej sesji, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i wnioskiem oraz opinią Komisji Rewizyjnej - przyznali absolutorium burmistrzowi Andrzejowi Dudzie za wykonanie budżetu za rok 2019. Wcześniej samorządowcy debatowali też nad raportem o stanie miasta Kolno, za który włodarz uzyskał również wotum zaufania.

Realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała prawidłowo. W czasie jego wykonywania nastąpiło jednak wiele zmian po stronie dochodów i wydatków, które dotyczyły przede wszystkim zwiększenia środków na zadania zlecone i bieżące oraz zadania inwestycyjne przeprowadzane przez miasto Kolno. Założony plan dochodów wynosił 53 540 991,51 zł i został zrealizowany w 99,94%, tj. na kwotę 53 506 991,64 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 59 534 491,51 zł, a ich realizacja zamknęła się sumą 57 612 547,42 zł (96,77% w stosunku do planu).

W 2019 roku w Kolnie zrealizowano lub rozpoczęto szereg zadań. Wśród nich należy wymienić: budowę ulicy M. Dąbrowskiej, zakup gruntów w ramach poszerzenia terenów przemysłowych w Kolnie, termomodernizację budynków komunalnych, przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu nowoczesnych usług – etap II, modernizację Urzędu Miasta, modernizację oświetlenia ulicznego oraz modernizację stadionu. Przekazano też aport do spółki miejskiej w kwocie 220 tys. zł i dotację na wykonanie modernizacji KOKiS. Wspomniane inwestycje, w głównej mierze, przeprowadzone były z udziałem dotacji unijnych i środków własnych. Ze środków zewnętrznych zrealizowano również programy: „Akademia kompetencji cyfrowych” i „Aktywny przedszkolak”. Dzięki staraniom kolneńskiego samorządu powstało też Centrum Integracji Społecznej.

Radni na piątkowej sesji dużo uwagi poświęcili na uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Samorządy do wprowadzenia aktualizacji w systemie śmieciowym zobligowane są przyjętymi zmianami w przepisach państwowych. Najważniejszą modyfikacją w systemie utrzymania czystości i porządku w gminach w ustawie jest obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. Brak selektywnej zbiórki śmieci nakłada na jednostki samorządowe nałożenie opłaty nawet czterokrotnie większej, czyli drastyczną podwyżkę za śmieci. Drugą zmianą jest wprowadzenie zwolnienia z części opłaty od właścicieli posesji kompostujących bioodpady w kompostowniku. Poprzednio w mieście obowiązywała metoda „od gospodarstwa domowego”, która coraz częściej kwestionowana jest przez organy nadzorcze. W Kolnie w 2019 roku według złożonych deklaracji zgłoszonych było 7215 osób. Według ewidencji mieszkańców było ich 9948 (różnica 2733 osoby). - To nienaturalny ubytek i w praktyce niemożliwy – zaznacza burmistrz Andrzej Duda. Po długiej dyskusji, większością głosów, przyjęto metodę opłaty w oparciu o ilość zużytej wody z danej nieruchomości. - Wybrana metoda pozwoli na uszczelnienie systemu, do którego musi wpłynąć prawie dwa miliony złotych. Kwota ta wynika z przetargu, a miasto nie może dofinansowywać budżetu „śmieciowego” stwierdza burmistrz. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nowa forma opłaty będzie bardziej wiarygodna i stanie się miernikiem rzeczywistego zasiedlenia. - Ludzie uczciwi będą płacić mniej za odbiór i wywóz nieczystości – zaznacza Andrzej Duda. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wyliczana jako iloczyn ilości zużytej wody z danej posesji i stawki opłaty ustalonej - 9 zł za m3. Wyliczenie to będzie oparte o średniomiesięczne zużycie wody za rok poprzedni. Nowa opłata zacznie obowiązywać od 1 sierpnia.

W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestię dotyczącą remontu zabytkowej ulicy Chopina. Za pośrednictwem radnej wpłynęło do burmistrza podanie od mieszkańców tej drogi z prośbą o jak najszybszy remont. Chodzi o położenie kostki i ułożenie chodników na ulicy, która nigdy nie była remontowana. Od niepamiętnych czasów jest ona wybrukowana tak zwanymi kocimi łbami, a chodniki, które są tam ułożone, pamiętają lata 60. piszą w swoim podaniu do burmistrza mieszkańcy ulicy. Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że droga jest wpisana w strategii i miasto będzie chciało ją do końca 2020 roku przynajmniej zacząć. - Mamy problem z dokumentacją, ale do końca lipca br. będzie wykonana. Negocjujemy z panią konserwator zabytków. Chodzi o rodzaj nawierzchni. Najpierw sugerowała, żeby był to starobruk. Ciężko jest znaleźć fachowca i firmę, która takie rzeczy wykonuje w tej chwili. Chcemy, żeby to był starobruk na zasadzie kostki granitowej. Droga inwestycja - nie ukrywam; ta ulica tania nie będzie, bo pani konserwator nie chce się zgodzić na inne rozwiązania, ponieważ jest to zabytkowa droga – tłumaczy burmistrz.

Poruszono też problem mieszkanki ulicy Kościelnej, która po intensywnych ulewach miała problem z zalewaniem posesji i mieszkania. Burmistrz w odpowiedzi poinformował radnych, że spotkał się już z poszkodowaną w Urzędzie Miasta i udzielił tej pani stosowych odpowiedzi. Obiecał również pomóc w rozwiązaniu problemu zalewnia posesji z ulicy.

Zwrócono też uwagę na zły stan placów zabaw i boisk na terenie szkół podstawowych, które, zdaniem radnych, nie nadają się do korzystania przez dzieci i młodzież, więc wymagają szybkiego remontu. W odpowiedzi burmistrz obiecał, że będą one remontowane, a szczególnie boisko w „Dwójce”.

Pytano o możliwość powstania placu zabaw na Łabnej przy sklepie Media Expert. - Mieliśmy ofertę od właściciela posesji na której sklep się znajduje, ale się z niej wycofał. Natomiast i tak w tym roku nic byśmy nie zdziałali. Dopiero w nowej perspektywie będą pieniądze na place zabaw. Bo w obecnej zostały już wszystkie niestety wykorzystane. Więc wrócimy do tematu, jak będą ogłoszone kierunki, działań w perspektywie 2021-2027 - odpowiadał Andrzej Duda.   

Interesowano się też wykaszaniem traw na starym i nowym cmentarzu. Chodzi o alejki, które, zdaniem radnych, są nie wykoszone. Burmistrz zaznaczył, że rozwiązaniem tego problemu będzie podwyższenie środków na wykaszanie i zwiększenie częstotliwości koszenia alejek do 6 razy w roku. 

Poruszono również temat spółdzielni socjalnej i nieposprzątanej folii. - Spółdzielnia Socjalna Konkordia miała do końca marca umowę. W tej chwili ma regres.  Połowa tej folii została już zabrana, a druga jeszcze pozostała na placu spółdzielni i jeżeli po naszym wezwaniu tej pozostałej części właściciel nie usunie, to my ją sprzątniemy i obciążymy spółdzielnię Konkordia kosztem wywozu tych pozostałości – tłumaczył burmistrz.

Dopytywano też, kiedy będą odmrożone kursy PKS. Przedsiębiorcy mówią, że uruchomią je, jak przeanalizują, że im się to opłaca. Zarówno PKS, jak i przewoźnicy prywatni. Trudno więc jest mi powiedzieć kiedy? I czy wrócą wszystkie kursy. Nadal jednak jest spory opór społeczeństwa przed takim bezpośrednim podróżowaniem środkami transportu publicznego – mówił burmistrz.

Radnych interesowało również, jak będzie wyglądał plac po rozebranym budynku przy sklepie Komórka. – Mamy koncepcję, by zrobić tam łączkę kwiatową, które są modne w całej Polsce, oraz mural – odpowiadał burmistrz. - Dogadujemy się z właścicielem budynku, w którym jest sklep Komórka. Oczywiście za ustaloną opłatą, która by mu zrekompensowała fakt, iż mógłby tam zamieścić reklamę wielkopowierzchniową. Mamy wykonawcę i nadzieję, że niebawem podpiszemy umowę zarówno z właścicielem tego budynku, jak i z artystą, który takie murale wykonuje. Gdy będziemy mieli podpisywać umowę, ja na pewno pokażę państwu ten projekt. Będzie to mural związany z symbolem miasta - „Janem z Kolna”.

Samorządowcy dopytywali, czy będzie złożony wniosek w ramach budowy na tzw. szprychę kolejową CPK i budowę obwodnicy Kolna. Myślę, że cała droga od węzła Kolno do granic województwa podlaskiego, czyli do Wincenty będzie modernizowana i to w systemie 2+1 czyli z pasem do wyprzedzania. Być może niebawem się o tym dowiemy – zaznaczał Andrzej Duda.

Pytano też o plany modernizacji ciepłowni miejskiej. - Mamy do końca 2020 roku w planach powołanie wyodrębnionej spółki w przedsiębiorstwie PUK. W celu realizacji inwestycji najprawdopodobniej będziemy chcieli robić to wspólnie z PGE, jeśli tylko PGE się zgodzi, a wszystko na to wskazuje, że taką chęć wyrażamówił Duda.

Na co zostaną przekazane pieniądze ostatnio otrzymane przez miasto w kwocie ponad 1,5 miliona złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych - pytali radni. – Możemy je przeznaczyć wyłącznie na inwestycje, które prowadzimy. Natomiast generalnie nie wiemy, jakie będziemy mieli straty 600 tysięcy, milion, półtora czy dwa. Bo te straty na pewno będą już to widzimy i prognoza pani skarbnik na dzień dzisiejszy to około pół miliona mniej z podatków CIT i PIT. Ludzie przez pewien okres nie pracowali; nie pracowali fryzjerzy, nie pracowały różne usługowe branże, więc te podatki na pewno nam się znacznie zmniejszą. Na dzień dzisiejszy planujemy pokrycie poniesionych strat tymi pieniędzmi, które otrzymałem. Jeśli jakaś kwota zostanie, będziemy się zastanawiali, co zrobimy. Czy spłacimy kredyt, bo mamy taką możliwość i wtedy zmniejszymy radykalnie zadłużenie miasta, czy też uruchomimy nowe inwestycje.       

Na zakończenie burmistrz podziękował radnym za przyznane absolutorium oraz za przyjęcie na siebie proponowanej przez niego uchwały i podjęcie odpowiedzialności, jeżeli chodzi o naliczanie opłat za śmieci. - Obiecuję państwu, że jeżeli cokolwiek za pół roku nie zadziała, to albo wrócimy do poprzedniego systemu, albo zmodernizujemy dzisiaj przyjęty. Ale mam głęboką nadzieję, i w to bardzo wierzę, że po pół roku nasi mieszkańcy z tego systemu będą zadowoleni. A my zdamy raport, jak to się przekłada na poszczególne opłaty. Zrobimy sondaż w różnych rodzinach: wielodzietnych, z dziećmi, bez dzieci i postaramy się to państwu jak najbardziej precyzyjnie  przedłożyć. Mam taką nadzieję, liczę na to i wierzę w to, bo gdybym nie wierzył, to państwa bym do tej metody nie namawiał – dodał Andrzej Duda. 

Podczas sesji radni przyjęli następujące uchwały:

 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok,

 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno,

 - podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kolno, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego,

 - w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno,

 - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kolno,

 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 - w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Miasta Kolno w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Przyjęto też sprawozdania: z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za 2019 rok,  z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok.

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

 

      Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

 

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl