Strona główna Edukacja

Stypendium Burmistrza Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2017-12-07 10:49 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Rada Miasta Kolno uchwałą Nr XX/107/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 163, poz. 1594) ustanowiła stypendia Burmistrza Miasta Kolno. Załącznik do niniejszej uchwały określa warunki, zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów Burmistrza Miasta Kolno uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno. Celem przyznawania stypendium jest nagradzanie szczególnie uzdolnionych uczniów, których zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania, którzy aktywnie działając w dziedzinie naukowej i sportowej, osiągają znaczące sukcesy. Rolą stypendiów jest motywowanie uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce lub rywalizacji sportowej, które przyczynią się do promocji miasta.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Kolno, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Kolno składa się
w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który:

  1. jest uczniem kolneńskiej szkoły podstawowej, gimnazjalnej,
  2. jest laureatem lub finalistą konkursów, olimpiad, turniejów, zawodów, przeglądów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Uroczystość wręczenia uczniom aktów przyznających stypendia odbywa się podczas inauguracji roku szkolnego.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl