XV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 36
2020-12-02 08:52 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 27 listopada 2020 r. odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Ze względu na sytuację epidemiczną samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 12:00.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

W ustnych zapytaniach poruszono m.in. temat inwestycji przy ul. Księcia Janusza i termomodernizacji budynków, czy prace są zakończone, czy jeszcze nie?

- Prace zostały zakończone zgodnie z umową i już nastąpił ich odbiór. Budynki te są też podłączone do ogrzewania miejskiego - poinformował burmistrz.

Rozpatrywano także czy inwestycje takie jak: modernizacja oczyszczalni ścieków, rewitalizacja parku przy Placu Wolności i rewitalizacja skweru przy stadionie miejskim są realizowane zgodnie z harmonogramem. Burmistrz Andrzej Duda poinformował, że prace przy wszystkich projektach realizowane są zgodnie z harmonogramem, a w przypadku miejskiego parku znacząco nawet wyprzedzają założone plany.

Radnych nurtowała również praca nauczycieli w czasach pandemii. Jak wygląda monitorowanie nauczania w trybie pracy zdalnej i czy dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny przykładają się do kształcenia młodzieży przewidziane są jakieś nagrody?

- Jeśli chodzi o temat oświaty – to wielokrotnie wyjaśniałem, ale przypomnę, że ocena merytoryczna pracy nauczycieli nie należy ani do burmistrza, ani do Rady Miasta. Należy ona tylko i wyłącznie do dyrektorów szkół i Kuratorium Oświaty. Tylko te podmioty są uprawnione do nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Oceny placówki dokonują na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, egzaminów zewnętrznych, kontroli oraz monitorowania pracy nauczycieli. My jako organ prowadzący odpowiadamy za stronę organizacyjną. Co do ewentualnych nagród - dyrektorzy mają własne budżety szkół, chociaż te są bardzo napięte. Samorząd aktualnie ze względu na skutki pandemii musi wygospodarować dodatkowe środki na wzrost płac, chociażby z tego względu, że około 20% nauczycieli przebywało na zwolnieniach lekarskich i na kwarantannie. Wiąże się to z tym, że zwolnienia w większości nie są powyżej 35 dni i my ponosimy koszty finansowe. Musimy dokonać 80% wypłaty osobom, które są na kwarantannie czy zwolnieniu. Dodatkowo też musimy zapłacić nauczycielom, którzy mają zastępstwa. To są dość spore środki, ale oczywiście je w budżecie znaleźliśmy. Nagrody dla nauczycieli to kwestia oceny dyrektorów i ewentualnych wolnych środków, którymi dysponują – mówił burmistrz.        

Ze względu na to, że część pracowników urzędu czy jednostek pracuje w tej chwili zdalnie samorządowców interesowało, czy jest jakaś zauważalnie zwiększona ilość skarg mieszkańców na potencjalne utrudnienia w urzędzie.

 - Jeśli chodzi o pracę zdalną w urzędzie, staramy się załatwiać wszystkie sprawy od ręki. Na moje ręce nie wpłynęła żadna skarga na urzędników i na ich działania. Otrzymałem nawet podziękowania za to, że załatwiamy petentów w sposób bardzo szybki, jeżeli chodzi na przykład o sprawy związane z wydawaniem decyzji, czy z pracą związaną z Urzędem Stanu Cywilnego. Ludzie z zewnątrz dzwonili i dziękowali twierdząc, że w innych miastach trwa to o wiele dłużej – podkreślał burmistrz.

Podczas sesji poruszono także kwestię zaśmiecania miasta. Podano konkretny przykład z jednego z okręgów.

– Co jakiś czas na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej z drogą dojazdową często zbierają się niektóre osoby i piją alkoholtłumaczył jeden z radnych dodając, że po tych libacjach zostają śmieci.Dzisiaj przechodziłem i nazbierało się pół pojemnika. Myślę, że dobrze byłoby, aby nasze służby to zebrały, a nasza straż miejska od czasu do czasu tam przyjeżdżała. Może akurat ich zastaną – mówił radny zaznaczając, że zdaje sobie sprawę, że jest to ciężki temat.

Burmistrz Kolna wyjaśnił, że służby porządkowe pracują zgodnie z harmonogramem. Być może powinien on zawierać więcej tych objazdów, ale wiąże się to również z pieniędzmi.

– Jeśli takie wysypisko jest na gruncie miasta, to nie ma wątpliwości, że zostanie zlikwidowane – mówił burmistrz – Jeśli znajduje się na terenie prywatnym, to niestety nie. Każdy właściciel posesji musi sam tego dopilnować.

Burmistrz przy okazji zaapelował do mieszkańców, by aktywniej korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

– My z dwoma strażnikami zwłaszcza teraz gdy oni współpracują z Policją i sprawdzają osoby będące na kwarantannie, nie jesteśmy w stanie monitorować codziennie miasta, tak jak pan radny na przykład codziennie rano. Mam prośbę do mieszkańców, że w momencie, kiedy zauważą tego typu proceder, niech skorzystają z aplikacji KMZB. To naprawdę dobrze funkcjonuje i wielu mieszkańców korzysta z tego. Wystarczy wejść, kliknąć, że się dzieje coś niepokojącego i w ciągu 15 minut przyjeżdża Policja.

Burmistrz twierdzi, że sam już to przerabiał i ta aplikacja internetowa działa sprawnie. Jest też prosta w obsłudze.

W ostatnim zapytaniu zastanawiano się, czy miasto nadal planuje rozbudowę części usytuowanej za placem, gdzie stoi lokomotywa w stronę stadionu. Czy ten plac będzie utwardzony i kiedy to ewentualnie jest przewidziane.

- Mamy dwa projekty do zagospodarowania tego placu. Pierwszą umowę mamy podpisaną na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Jest to ten element, który wykonujemy teraz. W następnym roku będziemy wykonywali ponad 60 parkingów wokół stadionu. Dofinansowanie to 90% inwestycji. Cały projekt to koszt miliona złotych. W jednym czasie nie dało się tego wszystkiego zrobić ze względu na to, że przeszkadzałyby sobie brygady w pracy więc rozłożyliśmy to na dwa lata. W następnym roku ten etap będzie zakończony – przekazał Andrzej Duda.     

W dniu sesji przyjęto uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok,

- w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

-  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kolno.

- w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno,

- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kolno.

Skarga dotyczy sprawy jednej z mieszkanek Miasta Kolno - Podania tej Pani nie skierowałem na komisję do spraw przyznawania mieszkań komunalnych w Mieście Kolno. Zgodnie z przepisami mieszkanie komunalne to nie jest mieszkanie, które można przyznać, każdej osobie będącej w trudnych warunkach socjalnych. Przepisy mówią jasno, że mieszkanie komunalne przysługuje osobom, które nie są w stanie i nie rokują na to, iż mogą je zakupić sobie docelowo, ale dochód, który mają pozwala na utrzymanie mieszkania komunalnego. Pani, która skarży tę decyzję otrzymała 2 czy 3 lata temu mieszkanie socjalne i w nim mieszka. Dodam jeszcze, że na trzykrotną prośbę Urzędu Miasta o przedłożenie zaświadczenia, o dochodach w sprawie przydziału mieszkania komunalnego ani razu takiego zaświadczenia nie otrzymaliśmy. W związku z tym nie mogłem przedłożyć komisji takiego podania – tłumaczył burmistrz. 

Skarga ta wcześniej przedłożona była też Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która nie znalazła podstaw do stwierdzenia jej zasadności. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Kolno z dn. 29 czerwca 2015 roku, opartą na przepisach państwowych, osoba ubiegająca się o lokal komunalny musi spełniać łącznie wyszczególnione w niej warunki. Jednym z nich jest kryterium dochodowe w przedziale od 40 do 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę. Skarżąca nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających dochody. Z posiadanych oświadczeń złożonych w Urzędzie Miasta od 2014 r., przy okazji przedłużania umów najmu lokalu socjalnego, w którym mieszka obecnie rodzina, wynika, iż wszyscy członkowie są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku, a dochód gospodarstwa domowego wynosi zero złotych (ostatnie oświadczenie z dn. 11.06. 2020 r.). Ten fakt był podstawą do udzielenia odmowy zamiany lokalu socjalnego na komunalny. Rada Miasta Kolno po przeanalizowaniu skargi również uznała ją za bezzasadną.

Na piątkowym spotkaniu przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 r. i wysłuchano informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.

W związku z bezpodstawnymi atakami w mediach na osobę Świętego Jana Pawła II w wolnych wnioskach przytoczono osobowość Jana Pawła II i jego związek z naszym miastem.

- 3 maja 2000 roku w 575. rocznicę nadania praw miejskich Kolnu, na uroczystej sesji rady miejskiej w Kolnie, podjęto uchwałę nr 18/98/2020 nadania Papieżowi Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela Miasta Kolno. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Ulicami naszego miasta przeszedł wtedy biały marsz. Dla uczczenia pamięci wielkiego Polaka 30 sierpnia Rada Miasta Kolno nadała Gimnazjum w Kolnie im. Jana Pawła II.

W imieniu mieszkańców - rolników, którzy dojeżdżają ul. Grunwaldzką na Janowską drogę proszono o pomoc w zasypaniu dziur na tej drodze. 

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów

 

 Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl