Burmistrz Miasta ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

zdjęcia artykułu 2
2021-02-19 12:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłową i gospodarczą

Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które  spełnią  następujące warunki:

 • zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
 • zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Część I –Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

 1. Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Przemysłowa
 2. Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów:  nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1346/7 o pow. 4670 m2, 1346/10 o pow. 4139 m2, o łącznej powierzchni 8809 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej w drodze znajduje się miejska sieć wodociągowa. W odległości ok. 120 m. znajduje się również miejska sieć c.o. z możliwością podłączenia.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:
  1. działki nr geod. 1346/7, 1346/10, oznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
   -
   7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze
 4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 300 000,00,- zł słownie: trzysta tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 3 000,- zł
 5. Wadium: wartość wadium 30 000,00 - zł,  słownie: trzydzieści tysięcy złotych.
 6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia

 

Część II -  Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu nieograniczonego

 

 1. Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Przemysłowej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
 3. Oferent zobowiązany jest do :
 • a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.
 • d) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.
 • f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:

     - 150 000,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2027 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.    

      4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01:

Na sprzedaż nieruchomość w dniu 30 marca 2021 r.  o godz. 10.00,

 1. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia

-  24 marca 2021 r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 1. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.
 2. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w

     postępowaniu przetargowym.

 1. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT

      należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno   przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.
 2. Informacje dodatkowe:
 • Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 • Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich, za wyjątkiem praw wynikających z przebiegu przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu,
 • Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego winni:
 • legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem  do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
 • osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.
 1. Zastrzeżenia:

Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30.
 2. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ wraz z wzorami oświadczeń, mapą położenia nieruchomości, mapą ewidencyjną oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.
Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl