Biznes Nowy system odbioru śmieci

Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 1
2017-12-08 12:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na początku załączników - harmonogramy na VII-XII '20 i I-II '21.
Najniżej znajduje się załącznik dot. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS CoV-2

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 i 1629) Burmistrz Miasta Kolno zawiadamia, że Rada Miasta Kolno Uchwałą Nr III/27/19 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2019 roku w Mieście Kolno będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

gospodarstwo 1 osobowe   18 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   36 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   54 zł,

gospodarstwo 4 osobowe   72 zł,

gospodarstwo 5 osobowe   89 zł

gospodarstwo 6 osobowe i powyżej 94 zł miesięcznie

 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

gospodarstwo 1 osobowe   27 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   54 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   81 zł,

gospodarstwo 4 osobowe   108 zł,

gospodarstwo 5 osobowe   135 zł

gospodarstwo 6 osobowe i powyżej 162 zł  miesięcznie.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno   nr  21 8754 0004 0000 8341 2000 0630 (nr aktualny od 1 stycznia '20).

Rada Miasta Kolno uchwalając nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmianę dotyczącą liczebności gospodarstw domowych.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wprowadzone zmiany, które dotyczą  metody naliczenia opłat, wysokości stawki i wzoru deklaracji wiążą  się  z koniecznością składania nowych deklaracji.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości  zamieszkałej zobowiązany jest w dniach od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2019 r. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno (pok.nr 11 )  lub pobrać  ze strony internetowej Miasta Kolno w zakładce „ nowy system odbioru śmieci.”

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kolno  (pok.nr 11, tel. do kontaktu 86 278 94 32) do 14 dni od daty zaistnienia zmiany .

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl