Strona główna Biznes Nowy system odbioru śmieci

Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 2
2017-12-08 12:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Urząd Miasta Kolno informuje, że od dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniają się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Pastorczyk 12 B w Kolnie.

Odpady komunalne będzie można oddawać przez pięć dni w tygodniu.

Nie będzie możliwości oddania odpadów do PSZOK w poniedziałki, gdyż punkt będzie zamknięty.  

Nowe godziny pracy PSZOK:

poniedziałek

nieczynne

wtorek

09:00

17:00

środa

09:00

17:00

czwartek

09:00

18:00

piątek

09:00

18:00

sobota

09:00

15:00

Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2023 r.

Burmistrz Miasta Kolno informuje, że w  związku z kończącym się rocznym okresem rozliczeniowym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości od  dnia 5 lipca do 10 sierpnia 2023 r. zobowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne, w której zostanie ustalona opłata na kolejny okres rozliczeniowy.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. na terenie miasta Kolno obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł za 1 m³ zużytej wody na podstawie  Uchwały Nr XXXIV/244/22 Rady Miasta Kolno z dnia 25.11.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Zgodnie z art.  6j ust. 3f  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) jeżeli wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie metody „od ilości zużytej wody” nie może ona wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. W dniu 28 marca 2023 r. ogłoszono, że w/w dochód za 2022 rok wynosi  2249,79 zł.

W związku z powyższym miesięczna maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wynosić więcej niż 175,49 zł.

ZWOLNIENIE W OPŁACIE:

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z obniżenia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu zachęcenia mieszkańców do kompostowania bioodpadów od 1 stycznia 2023 roku podwyższeniu ulega wysokość zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów i będzie wynosiła 0,50 zł/ 1 m³ zużytej wody.

KOMPOSTOWNIK ( dot. zabudowy jednorodzinnej):

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego;
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o kompostowaniu, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia nastąpi również w przypadku gdy właściciel zadeklaruje kompostownik, a część bioodpadów wystawia w workach lub wywozi do PSZOK, jak również bioodpady wyrzuca do pojemnika na odpady zmieszane.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Terminy płatności pozostają bez zmian!

Nr konta do opłat   21 8754 0004 0000 8341 2000 0630

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

 Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 roku  na terenie miasta Kolno wprowadzony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta Kolno  będą prowadzili systematyczne kontrole w zakresie właściwej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgodnie z art. 6ka  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady przyjmowane są jako niesegregowane (zmieszane). Przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości.

Burmistrz Miasta określi wówczas w drodze decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w, których nie dopełniono obowiązku segregacji. Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według stawki podwyższonej, tj. dwukrotności stawki określonej za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ŚMIECI

logo.png

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl