Deklaracja dostępności

2020-03-23 12:28 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Kolno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Kolno.

Data publikacji strony internetowej: 2017.12.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sobieski, adres poczty elektronicznej tsobieski@kolno.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 278 94 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Miasta Kolno, ul Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.


Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w samym centrum Kolna i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie. Przed urzędem znajduje się jest bezpłatny parking samochodowy
z wydzielonymi i oznaczonymi 3 miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed schodami do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony
w poręcz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pomieszczenia znajdujące się na parterze są w większości dostępne dla osób poruszających się na wózkach (utrudnieniem są progi w drzwiach). Dotarcie na I piętro budynku możliwe jest schodami (pierwszy i ostatni stopień oznaczony kontrastowo) nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Urząd Miasta zapewnia obsługę tych osób w wyznaczonym biurze (sala konferencyjna na parterze urzędu), w którym osoby na wózkach mogą w pełni załatwić swoją sprawę poprzez przywołanie odpowiedniego pracownika. Toalety dla interesantów na parterze i I piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, która pełni także funkcję sali sesyjnej Rady Miasta Kolno oraz sali ślubów.

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) rozszerzono katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 86 278 21 33,
faks 86 278 31 00, poczta elektroniczna: kolno@home.pl w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Osoby niepełnosprawne mają także prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy
o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Urząd Miasta Kolno deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl