Rada Miasta Kolno

2017-12-06 13:40 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Osoby wybrane do Rady Miasta Kolno na kadencję w latach 2014-2018 (alfabetycznie)
 

 1. Antonowicz Stanisław
 2. Bałdyga Stanisław
 3. Brzezińska Halina Jadwiga
 4. Kapelański Jan - Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 5. Konstanty Marcin
 6. Kuliś Agnieszka Dorota
 7. Lewandowski Antoni
 8. Makarewicz Klaudiusz
 9. Myhal Krzysztof Jeremi
 10. Rakowski Mariusz
 11. Sielawa Paweł
 12. Szymański Piotr
 13. Śniadach Mieczysław  - Przewodniczący Rady Miasta
 14. Sekściński Marcin Piotr
 15. Żubrowski Jan

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIASTA KOLNO

1.Komisja Rozwoju Gospodarczego:

 1. Myhal Krzysztof Jeremi                  Przewodniczący Komisji
 2. Rakowski Mariusz                             Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Sekściński Marcin Piotr                  Członek Komisji
 4. Szymański Piotr                                Członek Komisji

 

 

2. Komisja Praworządności i Spraw Obywatelskich:

 1. Bałdyga Stanisław                         Przewodniczący
 2. Sielawa Paweł                                 Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Lewandowski Antoni                     Członek Komisji

 

3.Komisja Rewizyjna:

 1. Żubrowski Jan                                    Przewodniczący Komisji
 2. Kapelański Jan                                  Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Brzezińska Halina Jadwiga            Członek Komisji
 4. Makarewicz Klaudiusz                     Członek Komisji

 

4.Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Antonowicz Stanisław                              Przewodniczący Komisji
 2. Kuliś Agnieszka Dorota                            Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Konstanty Marcin                                      Członek Komisji
 4. Śniadach Mieczysław                              Członek Komisji

 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMISJI RADY MIASTA

 1. Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta jest w szczególności rozpatrywanie spraw:
  1. kształtowania ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska, promocji miasta
  2. budowy i utrzymania dróg gminnych, placów, mostów oraz organizacja ruchu drogowego,
  3. zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gazyfikacji, utrzymania czystości w mieście, organizacja wysypisk, utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną, telefonizacja,
  4. opiniowanie planów gospodarczych,
  5. organizacji i prowadzenia targowisk i hal targowych,
  6. rozwoju rolnictwa.
 2. Przedmiotem działania Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich jest
  w szczególności rozpatrywanie spraw:
  1. ochrony zdrowia i opieki społecznej,
  2. oświaty i kultury,
  3. kultury fizycznej, sportu,
  4. utrzymania obiektów użyteczności publicznej i budynków administracyjnych,
 1. utrzymania ładu i porządku publicznego,
 2. organizacji i działania ochotniczej straży pożarnej.
 1. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określą przepisy prawa i Statut Miasta.
 2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów  jest w szczególności rozpatrywanie spraw:
  1. budżetu miasta oraz sprawozdań  z działalności finansowej miasta,
  2. podatków i opłat,
  3. majątku miasta przekraczającego zakres zwykłego zarządu  dotyczące:
   1. nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
   2. przyjmowania lub odrzucania spadku i zapisów,
   3. emitowania obligacji oraz określania zasad zbywania, nabywania
    i wykupu,
   4. zaciągania długoterminowych pożyczek,
   5. ustalania maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
   6. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
  4. Określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
  5. Określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji.
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl