Skład osobowy Rady Miasta Kolno 2018 - 2023

2018-12-06 13:40 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Skład osobowy Rady Miasta Kolno kadencja 2018-2023 (alfabetycznie)

 1. Bałdyga Stanisław
 2. Brzezińska Halina Jadwiga
 3. Dziekoński Maciej
 4. Gołębiewska Irena
 5. Kapelański Jan
 6. Konstanty Marcin
 7. Makarewicz Klaudiusz
 8. Rakowski Mariusz – Przewodniczący Rady Miasta
 9. Sekściński Jarosław
 10. Sielawa Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miasta
 11. Sztachański Jacek
 12. Szymański Andrzej
 13. Szymański Piotr
 14. Twarowski Zbigniew Tadeusz
 15. Żubrowski Jan

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI RADY MIASTA KOLNO

1.Komisja Rozwoju Gospodarczego:

 1. Piotr Szymański – Przewodniczący Komisji
 2. Andrzej Szymański – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Mariusz Rakowski
 4. Paweł Sielawa
 5. Zbigniew Tadeusz Twarowski

2.Komisja Praworządności i Spraw Obywatelskich:

 1. Stanisław Bałdyga – Przewodniczący Komisji
 2. Jacek Sztachański – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Jarosław Sekściński

3.Komisja Rewizyjna:

 1. Jan Żubrowski – Przewodniczący Komisji
 2. Halina Jadwiga Brzezińska – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Irena Gołębiewska
 4. Andrzej Szymański

 

4.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Jan Kapelański – Przewodniczący Komisji
 2. Zbigniew Tadeusz Twarowski – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Irena Gołębiewska
 4. Piotr Szymański

5.Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Klaudiusz Makarewicz – Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Konstanty – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Maciej Dziekoński
 4. Paweł Sielawa

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMISJI RADY MIASTA

 1. Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta jest
  w szczególności rozpatrywanie spraw:
 • kształtowania ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska, promocji miasta,
 • budowy i utrzymania dróg gminnych, placów, mostów oraz organizacja ruchu drogowego,
 • zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, gazyfikacji, utrzymania czystości
  w mieście, organizacja wysypisk, utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną, telefonizacja,
 • opiniowanie planów gospodarczych,
 • organizacji i prowadzenia targowisk i hal targowych,
 • rozwoju rolnictwa.
 1. Przedmiotem działania Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich jest
  w szczególności rozpatrywanie spraw:
 • ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • oświaty i kultury,
 • kultury fizycznej, sportu,
 • utrzymania obiektów użyteczności publicznej i budynków

administracyjnych,

 • utrzymania ładu i porządku publicznego,
 • organizacji i działania ochotniczej straży pożarnej.
 1. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określą przepisy prawa i Statut Miasta.
 2. Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów  jest w szczególności rozpatrywanie spraw:
 • budżetu miasta oraz sprawozdań z działalności finansowej miasta,
 • podatków i opłat,
 • majątku miasta przekraczającego zakres zwykłego zarządu dotyczące:
  1. nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,
  2. przyjmowania lub odrzucania spadku i zapisów,
  3. emitowania obligacji oraz określania zasad zbywania, nabywania
   i wykupu,
  4. zaciągania długoterminowych pożyczek,
  5. ustalania maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  6. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
   i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 • Określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 • Określenia zasad wnoszenia cofania i zbywania udziałów i akcji.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl