Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kolno ws. ustnego przetargu

2020-05-13 08:36 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ MIASTA KOLNO
działając zgodnie z Zarządzeniem nr 111 /20
OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej na terenie miasta Kolno przy Marii Dąbrowskiej

oznaczonej nr działki 1737/4 o pow. 848 m2, zbiór dokumentów 10496, cena wywoławcza 42 280 zł, wadium 4 300 zł,

Dla wyżej wymienionego terenu opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/206/98 Rady Miasta w Kolno z dnia 9 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  nr 7 poz. 68. Teren działki jest oznaczony symbolem  „2 P – teren o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę przemysłowo-składową o kierunku rolno-spożywczym ”.

 Wyżej wymieniony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod linkiem:

http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1139

Dojazd do działki nr 1737/4 odbywać się będzie od drogi publicznej ul. Marii Dąbrowskiej dz. nr 1737/3 przez którą będzie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5,00 m. Działka nr 1737/3 stanowi własność Miasta Kolno.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 (Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto.)

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie niepodpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno, pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl