PUP - Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

2020-05-22 13:19 | Opublikował: Tomasz Sobieski

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie ogłasza

 nabór wniosków na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/
  2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/
  3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/

Wymienione instrumenty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyłącznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej) oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dotyczy pracowników poniżej 30 roku życia). 
  
   Wnioski będą przyjmowane od dnia 22 maja 2020 do 04 czerwca 2020 r.

Wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć elektronicznie na stronie praca.gov.pl  lub pobrać ze STRONY URZĘDU i wypełniony złożyć:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46,  18- 500 Kolno
  • osobiście pozostawiając wniosek wraz z umową i złącznikami w skrzynce podawczej na parterze urzędu

Dodatkowych informacji udziela:
Centrum Aktywizacji Zawodowej tel. 86 278 95 18, 86 278 95 33, 86 278 95 30. 
Bardzo ważne !
I. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

II. Do wniosku składanego drogą tradycyjną (pocztą tradycyjną lub  pozostawianego w skrzynce podawczej) prosimy dołączać dwa egzemplarze umowy wraz z załącznikami  podpisanymi przez wnioskodawcę. Złożenie kompletu dokumentów  (wniosek , 2 podpisane egzemplarze umowy z załącznikami  ) ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie wniosku.  

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl