pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa nieruchomości położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego

2020-12-10 11:07 | Opublikował: Tomasz Sobieski

BURMISTRZ MISTA KOLNO działając

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 165 /20 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność miasta Kolno

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość o łącznej powierzchni 7212 m2 stanowiącą własność Miasta Kolno położoną na terenie miasta Kolno przy ul. Wojska Polskiego, składającą się z działek:

  • działka nr 1703/7 i 1705/18 o łącznej pow. 2686 m2, KW LM1L/0005772/7 – nieruchomość niezabudowana, cena nieruchomości - 445 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych)
  • działka nr 1706/1 o pow. 4526 m2, KW LM1L/00026243/3 – nieruchomość zabudowana budynkiem, cena nieruchomości – 775 000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
  • Łączna cena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 220 000,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) – sprzedawane jako jedna całość.

 

Cena wywoławcza - 1 220 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), Wadium – 122 000, 00 zł ( sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).

W stosunku do działki nr 1703/7 i 1705/18 o pow. 2686 m2 proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony VAT, działka nr 1706/1 o pow. 4526 m2 zwolniona z VAT.

Dla wyżej wymienionych nieruchomości opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XI/84/20 Rady Miejskiej w Kolnie z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Świerkowej, Dębowej, Klonowej w Kolnie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  poz. 1559 z dnia 17 marca 2020 r. teren działek nr 1703/7, 1706/1 oznaczony jest w części symbolem 1 KWD tj. teren przeznaczony pod drogę wewnętrzną, pozostała część działek oraz działka nr 1705/18 oznaczona jest symbolem 1U tj. tereny zabudowy usług nieuciążliwych.

 

 Wyżej wymieniony plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod linkiem:

http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.6996

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego  2021 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w pieniądzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 (za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy.)

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

-  w przypadku osób prawnych winny przedłożyć dokumenty (pełnomocnictwo) upoważniające do reprezentowania tej osoby prawnej,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat prawem wymaganych.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel. 86 278 9438 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 730 – 1530.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno i BIP adres: www.bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

 

                                                                                                        BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Andrzej Duda

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl