XXIII Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 31
2021-12-02 12:13 | Opublikował: Tomasz Sobieski
26 listopada 2021 r. odbyły się obrady w ramach XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od godz. 12:00. Po otwarciu sesji i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół z poprzedniego spotkania i wysłuchano sprawozdania burmistrza miasta z pracy między sesjami.

Na wstępie posiedzenia miejscy radni uroczyście pożegnali odchodzącego w tym roku na emeryturę Komendanta M-G ZOSP RP Antoniego Lewandowskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski, w imieniu swoim i całego kolneńskiego samorządu, podziękował druhowi Lewandowskiemu za długoletnią współpracę na rzecz OSP w Kolnie. Natomiast Burmistrz Kolna Andrzej Duda, żegnając odchodzącego na emeryturę Komendanta Antoniego Lewandowskiego, przypomniał wszystkim zebranym jego zasługi, których dokonał przez te wszystkie lata na rzecz rozwoju OSP.

- Mieliśmy okazję współpracować ponad 20 lat. Druh Antoni był Prezesem Związku Miejsko-Gminnego OSP RP, ale tak naprawdę, kiedy zaczynaliśmy współpracę, naszej OSP praktycznie już nie było. Prawdę mówiąc, fakt, że ta OSP nasza funkcjonuje i że dzisiaj wygląda tak, jak wygląda, to największa zasługa druha Antoniego, bo to on motywował mnie do tego, żeby nie zaprzepaścić tradycji, które jako miasto Kolno mamy. Posiadamy ponadstuletnie tradycje dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej i w herbie mamy świętego Floriana. Dlatego za to chcę mu bardzo serdecznie podziękować, wręczając list gratulacyjny i upominkowy voucher za wiele lat pracy na rzecz naszego miasta i naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.  Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę powodzenia w tej dalszej służbie, bo myślę, że mimo przejścia na emeryturę, taką od OSP i tak będzie druh częstym gościem, będzie druh żył tą naszą jednostką, bo to jest dziecko również twoje, Antoni – podsumował burmistrz.

Antoni Lewandowski podziękował za owocną współpracę na rzecz OSP, jak również za pomoc, na którą mógł zawsze liczyć ze strony władz miasta Kolno i Rady Miasta.

- Styczność z OSP Kolno i stanowiskiem komendanta miejsko-gminnego miałem przez 36,5 roku i w większości pracowaliśmy z panem burmistrzem – mówił wzruszony Lewandowski. Dotychczasowego Komendanta pożegnano na sesji gromkimi brawami.

Na posiedzeniu podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021 – 2030,

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok,

 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Przypominamy, że zużycie wody, będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za okres od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku następnego i ustalane jest w oparciu o wodomierz główny. Wysokość opłaty za wywóz śmieci ustalona jest w kwocie 11 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

 - zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 roku z terenu miasta Kolno odebrano 77 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które zostały dostarczone do PSZOK. Do chwili obecnej, obejmującej trzy kwartały 2021 roku, mieszkańcy dostarczyli do punktu już ponad 217 Mg. Trzykrotny wzrost odbioru tej frakcji generuje wysokie kwoty jej zagospodarowania. Koszt obsługi odpadów remontowo-budowlanych wynosi obecnie ok. 120 000 zł. W roku ubiegłym było to ponad 40 000 zł. Ustalono nowe roczne ograniczenie ilościowe odpadów komunalnych (remontowo-budowlanych), które mogą być bezpłatnie przekazywane do PSZOK. Jest to limit do 300 kg rocznie na jedną nieruchomość zamieszkałą.

 - w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Dodatkową usługą na terenie miasta Kolno objęto odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza określoną normę. Te odpady wytwarzane są w różnych ilościach nie przez wszystkich mieszkańców, dlatego koszty ich odbioru i zagospodarowania nie powinny być rozkładane na wszystkich. Po przeprowadzeniu analiz ekonomiczno-organizacyjnych wysokość ceny została dostosowana do oferty przedsiębiorcy, który świadczy usługi na terenie miasta Kolno i skalkulowano ją w wysokości 800 zł za tonę. Ta kwota będzie ponoszona w przypadku przekroczenia limitu 300 kg/rok.

 - w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Kolno oraz Miastem Łomża w sprawie wykonania zadania publicznego Miasta Kolno w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Wyrażono zgodę na przyjęcie do wykonania przez Miasto Łomża zadania własnego Miasta Kolno polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Kolno. Realizacja przyjętego do wykonania zadania będzie polegała na zagospodarowaniu kolneńskich śmieci w instalacji komunalnej prowadzonej przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Porozumienie zakłada, że Kolno zapłaci taką samą cenę jak samorząd Łomży przy odbiorze odpadów w Czartorii. Zagwarantuje to stabilność cen do czerwca 2024 roku. Pozostałe samorządy już od kwietnia przyszłego roku będą musiały mierzyć się z nowymi stawkami. Oprócz Kolna z Łomżą porozumienie zawarła również gmina Piątnica. Kolno będzie pokrywać koszty realizacji zadania własnego przekazanego do realizacji Miastu Łomża poprzez dotację celową w wysokości miesięcznej 1/12 rocznej dotacji.

 - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Konieczność przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kolno do 2030 roku wynika z faktu, iż uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno-gospodarczego miasta ulegają dynamicznym zmianom. W dniu 21 maja 2021 r. weszła też w życie znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityk i rozwoju, która szczegółowo określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmiotów prowadzących tę politykę oraz tryb współpracy. Nowa strategia rozwoju miasta będzie wpisywać się w nowe realia oraz w perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Jednocześnie będzie spójna z aktualnymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym. Strategia zostanie opracowywana przy wsparciu ekspertów zewnętrznych.

 - w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Kolno. Podczas sesji miejskiej, radni zdecydowali o nadaniu nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Kolejowej i W. Witosa w Kolnie. Podczas prac komisji radni rozpatrywali 5 propozycji, czyli: „Podporucznika Śmiałego”, „Żołnierzy Wyklętych”, „św. Jana Pawła II”, „Narodowych Sił Zbrojnych” i „Roga Rogińskiego”. Ostatecznie większością głosów (11 radnych) zdecydowano się na nazwę - Św. Jana Pawła II. Koszty związane z nadaniem nazwy pokryte zostaną z budżetu Miasta Kolno.

 - w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego,

 - w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku,

 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie. Proponowane zmiany w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie dotyczą zakresu powoływania i odwoływania dyrektora biblioteki i mają na celu dostosowanie Statutu do obowiązujących przepisów prawnych.

 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Kolno. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kolno do aktualnego stanu prawnego. Za podwyżką dla burmistrza głosowała jednogłośnie cała rada. Radni ustalili Burmistrzowi Andrzejowi Dudzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 19 470 zł.

Na sesji wysłuchano również informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok i przyjęto sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2021 roku.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl