Ogłoszenie - XXII Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2021-09-10 08:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXII zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 16 września 2021 r. (czwartek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
  na lata 2021 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kolno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno
  na rok szkolny 2021/2022.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kolno w roku szkolnym 2020/2021. Informacja nt. wyników egzaminu ósmoklasisty.
 14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za II kwartał 2021 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie TransmisjeObrad.info (https://transmisjaobrad.info/index.php/channels/114/miasto-kolno/live).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl