Ogłoszenie - XLIV Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2024-02-09 13:40 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XLIV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 16 lutego 2024 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno.
 9. Podjęcie uchwały ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w Kolnie uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2023 roku.
 11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2023 rok.
 12. Informacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2023 roku.
 13. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2023 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

 

 

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl