Ogłoszenie - XXXVI Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2023-02-03 07:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXXV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 10 lutego 2023 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania publicznego w drodze współdziałania z Gminą Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kolno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kolno”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kolneńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Kolno.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2023 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Stanisława Wojciechowskiego.
 19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2022 roku.
 20. Informacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2022 roku.
 21. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2022 rok.
 22. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2022 rok.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl