Ogłoszenie - XXXVIII Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2023-05-15 08:40 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 19 maja 2023 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kolno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kolno do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kolno do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za rok 2022.
 15. Sprawozdanie z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2022 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za I kwartał 2023 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl