Burmistrz Miasta Kolno ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2022-11-02 15:06 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Przedmiotem najmu jest nieruchomość stanowiąca część działki oznaczonej nr ew. 1404/4 o pow. 100 m2, położonej w mieście Kolno ul. Wojska Polskiego 40, wraz z wagonem kolejki wąskotorowej o pow. 34,6 m2 na cele działalności gospodarczej np. handlu, usług, gastronomii.
  1. W bezpośrednim sąsiedztwie wydzierżawionej nieruchomości znajduje się droga dojazdowa i parking,
  2. W czynsz najmu nie wchodzi koszt mediów tj.: energii elektrycznej, wywozu śmieci, ścieków, dostawy wody
  3. Nie dopuszcza się stawiania budowli/ namiotów w obszarze wagonu, dopuszcza się na w.w terenie ustawienie stolików i parasoli,
  4. W przypadku konieczności dopuszcza się wybudowanie nowych przyłączy infrastruktury technicznej,

Okres trwania umowy najmu – od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2025 r. z możliwością przedłużenia umowy.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prowadzenie zarejestrowanej już działalności gospodarczej od minimum 1 roku.

Cena wywoławcza czynszu najmu: 150,00 zł +VAT. Czynsz podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego ogłoszony przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w okresach nie krótszych niż 1 rok.

Czynsz najmu płatny miesięcznie w terminie do 30 dnia każdego miesiąca  za dany miesiąc.

W umowie najmu zostanie zawarta klauzula, że Wynajmujący  nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem najmowanej nieruchomości bez względu na czas trwania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno w Sali nr. 1 w dniu 18.11.2022 r.  o godz. 10 00.

Kwota postąpienia: 10,00 zł

Wadium w wysokości 200,00  zł należy wpłacić do dnia 16.11.2022 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno Nr  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 z opisem ,, wadium na najem działki nr 1404/4 o pow. 100 m2 w Kolnie”. Decyduje data wpływu środków na konto bankowe Urzędu Miasta! 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz przedłożenia komisji potwierdzenia prowadzonej zarejestrowanej działalności gospodarczej min. od 1 roku.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu  oraz okres prowadzenia istniejącej działalności gospodarczej gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wpis z Krajowego Rejestru Sądowego/CEiDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu.

Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wadium.

Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno pokój nr. 116, Tel 86 278 94 36 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7:30-15:30.

Wnętrze wagonu pod działalność gospodarczą można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu oględzin.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i BIP adres: www.umkolno.pl, adres: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno oraz  zamieszczone w Miesięczniku Kolneńskim.

 

                                                                                                                          Burmistrz Miasta Kolno

                                                                                                                          Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl