Za nami XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 24
2023-10-30 13:34 | Opublikował: Tomasz Sobieski
27 października 2023 r. (piątek) odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania. Wysłuchano też sprawozdania burmistrza z prac między sesjami.

Włodarz w przekazywanych informacjach poruszył, między innymi, kwestię odpracowywania prawomocnych kar. - Prezes Sądu Rejonowego w Łomży na podstawie paragrafu II, ustęp 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r., jak co roku, wskazał liczbę osób do wykonywania prac społecznych. Na terenie właściwości Sądu Rejonowego jest to około 500 osób. Jeżeli chodzi o Urząd Miasta w Kolnie dotyczy to 30 osób. Jest to praca fizyczna w różnego typu instytucjach. Zgodnie z zarządzeniem numer 92/11 z dnia 5 października 2011 r. Burmistrza Miasta Kolno w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności przez pracę społecznie użyteczną, wskazano Przedsiębiorstwo Usługą Komunalnych w Kolnie Spółka z o. o. jako podmiot, w którym będzie wykonywana wyżej wymieniona kara – informował Andrzej Duda.

W dniu obrad przyjęto uchwały:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030,

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2023 rok,

- w sprawie wyrażenia zgody na najem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Działki opisane i wymienione w Uchwale przeznaczone są pod dzierżawę oraz najem na rzecz dotychczasowych użytkowników, którzy złożyli stosowne wnioski odnośnie możliwości przedłużenia umów. Nieruchomości opisane w dokumencie stanowią własność miasta Kolno i znajdują się w gminnym zasobie. Chodzi, m.in. o działki przeznaczone pod garaże połączone trwale z gruntem (o powierzchni 17 m2 każdy), działki z przeznaczeniem pod ustawienie garażu nietrwale związanego z gruntem (np. blaszak) o powierzchni 95 m2, 48 m2 i 24 m2, pod prowadzenie działalności gospodarczej, pod ogródki działkowe, na rzecz produkcji rolnej (uprawy jednoroczne) oraz przeznaczone na poszerzenie placu zabaw, parkingu i nieruchomości na cele magazynowo składowe.

- w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Przyjęta Uchwała wynika z wymogu dostosowania prawa miejscowego do Ustawy z dn. 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprzedaż może nastąpić na pisemny wniosek użytkownika wieczystego po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  • nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno albo, w razie jego braku, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno na potrzeby zapewnienia rezerw terenów na realizację celów publicznych,
  • nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie postanowieniami umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, w szczególności został zrealizowany cel, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste,
  • dotychczasowy użytkownik wieczysty nie posiada przeterminowanych zaległości w zobowiązaniach finansowych wobec Miasta Kolno z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego ustala się w sposób określony w przepisie art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości 25-krotności kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

- w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,               

- w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście Kolno. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie odbywać się więc będzie na nowych zasadach. W dniu 22 czerwca 2023 r. bowiem weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, która znosi dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne oraz reguluje na nowo kwestie dotyczące powoływania i odwoływania nowych zespołów interdyscyplinarnych. Art. 9a ust. 15 ww. ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego jedynie do określenia na nowo w drodze uchwały trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Szczegółowe warunki jego funkcjonowania  natomiast, pozostają w kwestii do określenia przez sam Zespół w opracowanym regulaminie.

- w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Łomży na kadencję 2024-2027. Przed przystąpieniem do głosowania tajnego Rada Miasta Kolno zapoznała się ze stanowiskiem zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Jednogłośnie wybrano Ryszarda Wróblewskiego.

Podczas sesji przyjęto też informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2023 r.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie: Andrzej Konopka / UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl