Odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 20
2023-12-04 14:57 | Opublikował: Tomasz Sobieski
1 grudnia 2023 r. (piątek) odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i wysłuchaniem sprawozdania burmistrza miasta z prac między sesjami.

W dniu sesji przyjęto uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2023 rok,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjętą uchwałą określono następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Kolno od 1 stycznia 2024 r.:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,08 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,58 zł od 1m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz.485.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,93 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –15,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,80 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatki od nieruchomości w mieście Kolno na przyszły rok podwyższono średnio o około 8,9 %. Wzrost opłat wynika ze skutków inflacji – jej wskaźnik w pierwszym półroczu w Polsce wyniósł 15,00 %, a sytuacja w kraju i na świecie spowodowana pandemią i trwającą wojną na Ukrainie wciąż jest niestabilna. Z następstwami tych nieprzewidzianych zdarzeń mierzą się również lokalne samorządy. Rada Miasta (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:(Dz. U. z 2023 r.poz.70) zaakceptowała nowe należności, które są znacznie niższe niż dopuszczone górne stawki obwieszczone przez Ministra Finansów.

- zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.

Kwotę dotychczasowej opłaty (za czas przekraczający 5 godzin dziennie) w wysokości 1,14 zł podniesiono na 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych. W uzasadnieniu uchwały czytamy, iż zwaloryzowana kwota to odpowiedź na rosnące koszty utrzymania i prowadzenia placówek oświatowych, która jest zgodna z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2024 rok.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka/UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl