Ogłoszenie o III Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Kolno zwołanej na 19 czerwca 2024 r.

zdjęcia artykułu 1
2024-06-14 13:48 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem III zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 19 maja 2024 r. (środa) godz. 12:00.
 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Kolno za 2023 rok:
 7. debata nad raportem o stanie Miasta Kolno,
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kolno wotum zaufania.
 9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno za 2023 rok:
 10. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2023 rok oraz sprawozdanie finansowe Miasta Kolno
  za 2023 rok,
 11. wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
 12. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
 13. dyskusja,
 14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2024 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w Mieście Kolno dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku
  lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024 – 2028.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata  2024 – 2028.
 22. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 23. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za rok 2023.
 24. Sprawozdanie z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2023 rok.
 25. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi
  oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  w 2023 roku.
 26. Raport z wykonania w 2023 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2022-2025 oraz efektów jego realizacji.
 27. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za I kwartał 2024 r.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl