Ostatnia sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 45
2018-10-18 13:31 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
17 października kolneńscy samorządowcy VII kadencji w latach 2014-2018 zebrali się na ostatniej sesji. Obrady w ramach XLI spotkania rozpoczęły się o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Po otwarciu i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Wysłuchano również sprawozdania Burmistrza Miasta z prac pomiędzy posiedzeniami.

W dniu obrad przyjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018 – 2030,

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.,

 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

W czasie sesji przyjęto informacje: o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Kolno w roku szkolnym 2017/2018 oraz dotyczącą wyników z egzaminu szkolnego. W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku w gimnazjum został przeprowadzony obowiązkowy zewnętrzny egzamin. Sprawdzian wiedzy na zakończenie szkoły dostarcza informacji o poziomie osiągnięć uczniów i efektywności nauczania. Kolneńskie gimnazjum z egzaminu w części humanistycznej z języka polskiego z liczbą 75 % oraz w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie z wynikiem 64 % osiągnęło wynik wysoki (7 stanin). Średnia krajowa z tych przedmiotów to: 68 % i 59 %. Egzamin z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych uplasował szkołę na poziomie wyżej średnim (stanin 6 z wynikiem 56 %). W kraju zdawalność kształtowała się odpowiednio: 52 % i 56 %. Również młodzież doskonale poradziła sobie z językami obcymi osiągając średnio wynik 73 % z j. angielskiego (staning 6 – wyżej średni) i z j. niemieckiego (staning 8 – bardzo wysoki). W Polsce ten wynik wyniósł: 68 % i 52 %.

Przyjęto także informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno od stycznia do września 2018 roku i sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2018 r.

W wystąpieniu okolicznościowym Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mieczysław Śniadach podsumował czteroletnie działania rady.

 

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Kolno VII kadencji odbyła się 28 listopada 2014 r. Rada obradowała w ciągu czteroletniego okresu na 41 sesjach. Zostało podjętych łącznie 229 uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości Rady oraz wynikających z przyjętych do realizacji zadań - w tym 80 uchwał związanych ze zmianami w budżecie miasta, 66 uchwał z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, polityki gospodarczej i inwestycji, 21 uchwał z zakresu oświaty, 20 uchwał z zakresu zdrowia i opieki społecznej, 42 dotyczyło spraw różnych. W okresie kadencji pełnione były stałe dyżury przez przewodniczącego Rady Miasta, podczas których mieszkańcy mieli możliwość zwrócenia się z różnymi problemami.

 

 - Podsumowując kolejny czteroletni okres funkcjonowania samorządu miasta oraz biorąc pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że ten samorząd potrafił rozsądnie zarządzać budżetem - działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje. Dzięki zdobyciu środków z Unii Europejskiej i zaangażowaniu finansowemu samorządu miejskiego udało się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa, infrastruktury sportowej czy oświatymówił Mieczysław Śniadach.

Przewodniczący Rady szczególnie gorąco podziękował za współpracę burmistrzowi Andrzejowi Dudzie. - Wszystkie strategiczne decyzje, które były wypracowywane na posiedzeniu rady, a przyczyniające się do rozwoju naszego miasta oraz polepszenia warunków jego mieszkańców były podejmowane wspólnie z Radą.  Uważam ten czteroletni okres współpracy z panem burmistrzem za bardzo owocny. Za co gorąco dziękuję – podkreślał przewodniczący. - Wyrażę nadzieję, że przyjęte przez Radę Miasta Kolno VII kadencji strategiczne kierunki odnajdą kontynuację w przyszłości. Wszystkim życzę owocnej pracy dla dobra naszej lokalnej wspólnoty, czyli jak to mówimy ,,Małej Ojczyzny”.

 

Mieczysław Śniadach podziękował też za współpracę wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, za ich przychylność i zrozumienie we wszystkich sprawach będących przedmiotem Rady oraz instytucjom podległym Radzie Miasta.

 

Pod koniec obrad do zgromadzonych w sali konferencyjnej Urzędu Miasta okolicznościowe przemówienie skierował Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda.

 

- Przez te cztery lata VII Kadencji reprezentowaliśmy interesy kolneńskiego samorządu, ale przede wszystkim Mieszkańców Kolna. To przed nimi ponosimy odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Na dzisiejszej – ostatniej sesji Rady Miejskiej, chciałbym podsumować tę mijającą kadencję.

Niewątpliwie był to okres intensywnej i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera w Radzie Miasta, oraz bardzo dobra współpraca Rady ze mną i pracownikami Urzędu Miasta. Niewątpliwa zasługa w tym względzie należy do pana Mieczysława Śniadacha – Przewodniczącego Rady, oraz wszystkich Radnych, którzy zabiegając o rozwiązywanie lokalnych problemów, ograniczali się do sporów merytorycznych, mając jednocześnie na względzie dobro i rozwój całego Miasta.

Rada Miasta była miejscem ścierania się różnych poglądów, zawsze jednak udawało nam się dojść do mądrego kompromisu. Mogę śmiało stwierdzić, że wszystkie nasze porozumienia i plany były korzystne dla rozwoju Kolna. W kluczowych dla Kolna sprawach udawało się nam wypracować wspólne stanowiskomówił Andrzej Duda.

 - To bardzo pracowita kadencja - tak w dwóch słowach najtrafniej można podsumować działania samorządu Kolna w latach 2014– 2018. W tym czasie uczyniono wiele, by podnieść jakość życia mieszkańców oraz w pełni wykorzystać walory Kolna i zwiększyć potencjał gospodarczy naszego miasta. Moim priorytetem było, podobnie jak we wcześniejszych kadencjach, najlepsze wykorzystanie szansy, jaką dają Fundusze Europejskie i inne środki zewnętrzne. Skuteczne pozyskanie tych środków owocuje dzisiaj realizacją strategicznych zadań inwestycyjnych. Jak Państwo pamiętacie, rozpoczynając moją pierwszą kadencję postanowiłem, że środki własne, płynące z różnych źródeł, muszą być dźwignią, tzw. wkładem własnym dla środków zewnętrznych. Ta metoda sprawdziła się z sukcesem również w mijającej kadencji. Z dużą satysfakcją możemy odnotować, że nasz program gospodarczy sprawdza się w praktyce co pokazują zrealizowane inwestycje i zwiększające się z roku na rok dochody miasta Kolnododał burmistrz.

 • 2014 – Dochody 29 160 472 PLN,  wydatki 30 306 185 PLN
 • 2018 – Dochody 44 679 730 PLN, wydatki 47 050 678 PLN

Obserwuje się również wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT). Te wskaźniki również pokazują rozwój gospodarczy Kolna.

 - Jak na warunki niedużego miasta lista miejskich inwestycji może być dla nas Wszystkich, dla mnie, dla całej Rady, ale przede wszystkim dla Kolnian, powodem do szczerego zadowolenia i satysfakcji. Warto odnotować, że pomimo podejmowania wielu  wyzwań i  poważnych inwestycji finanse Kolna pozostają na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Zadłużenie samorządu jest racjonalne i utrzymuje się na zgodnym z przepisami poziomie. Samorząd to, jak wszyscy wiemy, gra zespołowa. Nad wszystkimi wskaźnikami finansowymi czuwają wspólnie Burmistrz,  pani Skarbnik i Radni, a także specjaliści z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łomży. Co roku pozytywnie rekomendowali oni zarówno przedstawiane projekty budżetów Kolna, ale także ich wykonanie. Rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny to nasza wspólna troska i cel.

Miasto jest żywym organizmem i zawsze będzie coś do zrobienia i zawsze też nie na wszystko starczy środków finansowych. Dlatego tak ważne jest rozsądne ustalanie priorytetów i długofalowe planowanie rozwoju miasta. Udało się nam zrealizować bardzo wiele projektów, w tym kilka kluczowych dla miasta inwestycji infrastrukturalnych. Wyremontowano kilometry miejskich ulic i chodników. Zbudowaliśmy również całkowicie nowe drogi. Przy okazji obecnego remontu ul. Wojska Polskiego widać jak bardzo przydała nam się miniobwodnica. Otworzyła przed budownictwem tamtą część miasta i teraz dobrze się sprawdza jako alternatywna nić komunikacyjna na czas remontu i koniecznych objazdów.

Najlepszą reklamą miasta, którym kieruje burmistrz są dokonania samorządu. Ten rok i następne lata to prawdziwa kumulacja miejskich inwestycji. To wymagające i trudne wyzwania, ale przecież Kolno to ambitne miasto. Zawsze byłem dumny z Kolna i jego mieszkańców. Imponować innym może przywiązanie jego mieszkańców do rodzinnego miasta, ich upór w dążeniu do realizacji swoich zamierzeń, pracowitość, przedsiębiorczość i właśnie ambicja. W tym szczególnym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dziękuję Mieszkańcom Kolna za codzienny patriotyzm i zaangażowanie w życie naszego miasta. Korzystając z okazji już teraz zapraszam 11 Listopada do wzięcia udziału w miejskich obchodach Dnia Niepodległości. Szczegółowy program obchodów opublikujemy wkrótce na miejskiej stronie internetowej. Jeszcze raz dziękuję Panu Przewodniczącemu, jego zastępcy oraz wszystkim Radnym za dobrą współpracę i życzę wszystkim dalszych sukcesów w dalszej działalności publicznej i samorządowej. Zachęcam również i apeluję do mieszkańców o masowy udział w zbliżających się wyborach samorządowych.

Zestawienie inwestycji przeprowadzonych w latach 2014-2018 i przyjętych przez radę do realizacji w kolejnych latach

 1. Rekultywacja wysypisk gminnych. Wartość inwestycji: 6 665 614 zł, Wartość dofinansowania: 5 475 898, zł Rok realizacji  2015.
 2. Instalacje fotowoltaiczne budynków użyteczności publicznej. Wartość inwestycji:  1 080 481 zł, Wartość dofinansowania: 914 408, zł. Rok realizacji 2015.
 3. Plan Gospodarki niskoemisyjnej. Wartość  inwestycji 57 810,00. Dofinasowanie 49 138,00.
 4. Budowa ulicy Św. Floriana, środki własne  246 211,00. Rok realizacji 2015.
 5. Przebudowa ul. Ciepłej Targowej. Wartość inwestycji: 2 581 586 zł.                                            Wartość dofinansowania: 1 290 000 zł. Rok realizacji 2015.
 6. Przebudowa i rozbudowa ul. Ciepłej i Targowej. Wartość inwestycji 2 635 00,00;                          dof. 1 317 00,00. Rok realizacji 2015.
 7. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kolno. Wartość inwestycji 48 790,00; dof. 43 911,00. Rok realizacji 2017.
 8. Budowa łącznika między ul. Dębową a ul. Brzozową w Kolnie. Wartość 314 200,00 środki własne. Rok Realizacji 2016.
 9. Przebudowa ul. Senatorskiej. Wartość inwestycji: 165 000 zł, Wartość dofinansowania:  86 000, zł Rok realizacji 2017.
 10. Modernizacja basenu. Wartość inwestycji: 744 500 zł, Wartość dofinansowania: 372 250 zł. Rok realizacji 2018.
 11. Samochód strażacki. Wartość inwestycji: 840 000 zł, Wartość dofinansowania: 100 000 zł. Rok realizacji 2017.
 12. Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – p Etap II. Wartość inwestycji: 9 067 934,14 zł, Wartość dofinansowania: 7 758 803,21 zł rok realizacji 2018-2019.
 13. Budowa Punktu selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Kolnie. Wartość inwestycji: 1 926 614,32 zł, wartość dofinansowania: 1 637 622,15 zł. Rok realizacji 2018.
 14. Rewitalizacja placów użyteczności publicznych w Kolnie. Wartość inwestycji: 1 243 516,00 zł, wartość dofinansowania: 733 140,12 zł. Rok realizacji 2018.
 15. Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna o nr 104340B oraz ul. Wesoła o nr 104342B w Kolnie. Wartość inwestycji: 793 902,71 zł, wartość dofinansowania 373 668,46 zł. Rok realizacji 2018.
 16. Przebudowa węzła komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką z krajową - ul. Tadeusza Kościuszki i 1 Maja w Kolnie. Wartość inwestycji: 640 460,18 zł, wartość dofinansowania: 319 000,09 zł. Rok realizacji 2018.
 17. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kolnie. Wartość inwestycji: 1 359 550, zł, wartość dofinansowania: 1 001 006,67 zł. Rok realizacji 2018-2019.
 18. Przedszkole na plus. Wartość inwestycji: 258 104,80 zł wartość dofinansowania: 219 341,80 zł. Rok realizacji 2018-2019.
 19. Poznajemy i eksperymentujemy, przyszłość swoją budujemy. Wartość inwestycji: 191 414,97zł, wartość dofinansowania: 181 364,97 zł. Rok realizacji 2018-2019.
 20. Budowa miejskiej biblioteki publicznej w Kolnie. Wartość inwestycji: 2 658 949,00 zł, wartość dofinansowania: 1 981 580,00zł. Rok realizacji 2019-2020.
 21. Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby utworzenia centrum aktywizacji społecznej. Wartość inwestycji: 6 683 785,96 zł, wartość dofinansowania: 5 596 666,94 zł. Rok realizacji 2018-2019.
 22. Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej w Kolnie. Wartość inwestycji: 2 793 149,00zł, wartość dofinansowania: 1 000 000,00zł. Rok realizacji 2019-2020.
 23. Modernizacja oczyszczalni komunalnej w Kolnie. Wartość inwestycji: wartość dofinansowania: 13 526 506,80, wartość dofinansowania: 7 010 052,00. Rok realizacji 2018-2019
 1. Ciągi piesze na alejki na cmentarzu, budowa nowych chodników.

Na zakończenie sesji Radni zostali obdarowani przez Burmistrza Andrzeja Dudę pamiątkowym albumem ,,Droga do Niepodległości” wydanym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018. Tradycyjnie zrobiono również wspólne zdjęcie przed Urzędem Miasta.  

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl